Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2003 r.

1. W sprawie zatwierdzenia druków sprawozdań z wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla Niepulicznego Przedszkola w Luboszycach oraz Łubniańskiego Ośrodka Działalności KulturalnejPDFZarządzenie Nr 1 z 2003 r..pdf

1a. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w Kępie - etap I - w rejonie ulic: Luboszycka, Grunwaldzka, Reymonta, 1 Maja.PDFZarządzenie Nr 1A z 2003 r..pdf

2. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 2 z 2003 r..pdf

3. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Łubniany na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 3 z 2003 r..pdf

4. W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 4 z 2003 r..pdf

5. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 5 z 2003 r..pdf

5a. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę oleju opałowego do Gimnazjum Publicznego w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 5A z 2003 r..pdf

6. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 6 z 2003 r..pdf

7. W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 7 z 2003 r..pdf

8. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej oraz przetargowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biadacz (zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską przy realizacji programu ISPA) wraz z pełnienim nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót związanych z realizacją projektowanej inwestycji.PDFZarządzenie Nr 8 z 2003 r..pdf

9. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr IV/22/03 z dnia 17.02.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 9 z 2003 r..pdf

10. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 10 z 2003 r..pdf

11. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  publicznego na: Wykonanie usługi polegającej na nadzorze technicznym, konserwacji i utrzymaniu w należytym stanie technicznym istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.PDFZarządzenie Nr 11 z 2003 r..pdf

11A. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizację i remont pomieszczeń oraz gabinetów lekarskich w Ośrodku Zdrowia w JełowejPDFZarządzenie Nr 11A z 2003 r..pdf

12. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 12 z 2003 r..pdf

13. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Wykonanie usługi polegającej na niwelacji, przesypywaniu, ubijaniu oraz przewozie ziemi na gminnym Składowisku odpadów stałych w KępiePDFZarządzenie Nr 13 z 2003 r..pdf

14. W sprawie dnia wolnego od pracyPDFZarządzenie Nr 14 z 2003 r..pdf

15. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 15 z 2003 r..pdf

15a. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwała Rady Gminy Łubniany Nr V/29/03 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 15A z 2003 r..pdf

16. W sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.PDFZarządzenie Nr 16 z 2003 r..pdf

17. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 17 z 2003 r..pdf

18. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 18 z 2003 r..pdf

19. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w JełowejPDFZarządzenie Nr 19 z 2003 r..pdf

20. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 20 z 2003 r..pdf

21. W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniuPDFZarządzenie Nr 21 z 2003 r..pdf

22. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu pństwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnegoPDFZarządzenie Nr 22 z 2003 r..pdf

23. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 23 z 2003 r..pdf

24. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 24 z 2003 r..pdf

25. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 25 z 2003 r..pdf

26. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 26 z 2003 r..pdf

27. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 27 z 2003 r..pdf

28. W sprawie powołania komisji do pzreprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 28 z 2003 r..pdf

29. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 29 z 2003 r..pdf

30. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 30 z 2003 r..pdf

31. W sprawie Biuletynu Informacji PublicznejPDFZarządzenie Nr 31 z 2003 r..pdf

32. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr VI/33/03 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.  PDFZarządzenie Nr 32 z 2003 r..pdf

33. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.  PDFZarządzenie Nr 33 z 2003 r..pdf

34. W sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy w 2003 roku PDFZarządzenie Nr 34 z 2003 r..pdf

35. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.  PDFZarządzenie Nr 35 z 2003 r..pdf

36. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  PDFZarządzenie Nr 36 z 2003 r..pdf

37. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.  PDFZarządzenie Nr 37 z 2003 r..pdf

38. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych PDFZarządzenie Nr 38 z 2003 r..pdf

39. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego  PDFZarządzenie Nr 39 z 2003 r..pdf

40.PDFZarządzenie Nr 40 z 2003 r..pdf

41. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 41 z 2003 r..pdf

42. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Budowę zatoki postojowej oraz remont drogi gminnej przy Gimnzajum Publicznym w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 42 z 2003 r..pdf

43. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr VII/41/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 43 z 2003 r..pdf

44. W sprawie powołania gminnego zespołu reagowania oraz określenia jego zadańPDFZarządzenie Nr 44 z 2003 r..pdf

45. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2003 r..pdf

46. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 46 z 2003 r..pdf

47. W sprawie zmian w budżecie gminy 2003 r.PDFZarządzenie Nr 47 z 2003 r..pdf

48. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwała Rady Gminy Łubniany Nr VIII/52/03 z dnia 6.10.2003 r. w sprawie mizany budżetu gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2003 r..pdf

49. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu trytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 49 z 2003 r..pdf

49A. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę opału do jednostek podległych Wójtowi Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 49A z 2003 r..pdf

50. W sprawie dnia wolnego od pracyPDFZarządzenie Nr 50 z 2003 r..pdf

51. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 51 z 2003 r..pdf

52. W sprawie stałego regulaminu pracy komisji przetargowej działającej w Urzędzie Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 52 z 2003 r..pdf

52A. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 52A z 2003 r..pdf

53. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2003 r..pdf

54. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2003 r..pdf

55. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 55 z 2003 r..pdf

56. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 56 z 2003 r..pdf

57. W sprawie utalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyliw działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż PożarnąPDFZarządzenie Nr 57 z 2003 r..pdf

58. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Luboszycach przy ul. Opolskiej 47 bPDFZarządzenie Nr 58 z 2003 r..pdf

59. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2003 r..pdf

60. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 60 z 2003 r..pdf

61. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr IX/54/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2003 r..pdf

62. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 62 z 2003 r..pdf

63. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr X/63/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2003 r..pdf

64. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2003 r..pdf

65. W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 65 z 2003 r..pdf

Wersja XML