Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX posiedzenie Komisji Samorządowej - 25.03.2022 (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową oraz Rolno - Gospodarczą)

Termin: 25.03.2022, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. 2. 2. Gospodarka mieszkaniowa w gminie i stan wykorzystania obiektów komunalnych
 3. 3. 3. Analiza wykorzystania Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
 4. 4. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Łubniany na lata 2021 – 2031

  PDFprojekt_modernizacja_urzadzen_wodociagowych_i_kanalizacyjnych.pdf

 5. 5. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2022-2026.
 6. 6. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025

  PDFprojekt_profilaktyka_i_rozwiazywanie_problemow_alkoholowych.pdf

 7. 7. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2022
 8. 8. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 9. 9. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021- 2029
 10. 10. Wolne wnioski
 11. 11. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML