Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2013 r.

1. W sprawie wyznaczenia osoby do sprawowania kontroli finansowej nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego DOCZarządzenie Nr 1 z 2013 r..doc

2. W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 20 z 2013 r..doc

3.  W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2013 r. PDFZarządzenie Nr 3 z 2013 r..pdf

4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do srzedaży DOCZarządzenie Nr 4 z 2013 r..doc

5. W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 5 z 2013 r..doc DOCZałącznik Nr 3 do regulaminu wynagr. UG Łubniany.doc

6. W sprawie powołania komisji ds. oceny stosunków wodnych i podwyższenia terenu przy budowie domu jednorodzinnego w Dąbrówce Łubniańskiej ul. Szkolna 18A DOCZarządzenie Nr 6 z 2013.doc

7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 7 z 2013 r..doc

8.  W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego DOCZarzadzenie Nr 8 z 2013 r..doc

9. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego DOCZarządzenie Nr 9 z 2013 r..doc

10. W sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Łubnianach DOCZarzadzenie Nr 10 z 2013 r.doc

11. W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego DOCZarządzenie Nr 11 z 2013 r..doc

12. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2013 r. DOCZarządzenie Nr 12 z 2013 r..doc

13. W sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej DOCZarządzenie Nr 13 z 2013 r..doc

14. W sprawie zasad przekazywania  środków dla jednostek organizacyjnych giny i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy DOCZarządzenie Nr 14 z 2013 r..doc

15. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 15 z 2013.doc

16.  W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Łubniany w związku ze zmianą budżetu Uchwałą Nr XXV/183/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. PDFZarządzenie Nr 16 z 2013 r..pdf

17. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 17 z 2013.doc

18. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 18 z 2013.doc

19. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 19 z 2013.doc

20. W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności DOCZarządzenie Nr 20 z 2013 r..doc

21. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2013 r. DOCZarządzenie Nr 21 z 2013 r..doc

22. W sprawie powołania Komisji ds. ochrony zieleni DOCZarządzenie Nr 22 z 2013 r..doc

23. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Łubniany w związku ze zmianą budżetu Uchwałą Nr XXVII/202/13 z dnia 26 marca 2013 r. PDFZarządzenie Nr 23 z 2013 r..pdf

24. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 DOCZarządzenie Nr 24 z 2013 r.doc

25. W sprawie bezpieczeństwa pożarowego DOCZarządzenie Nr 25 z 2013 r...doc

26. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2013 r.

27. W sprawie wprowadzenia planu obrony cywilnej DOCZarządzenie Nr 27 z 2013 r..doc

28. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. DOCZarządzenie Nr 28 z 2013 r..doc

29. W sprawie określenia wzoru arkusza organizacji szkoły/przedszkola oraz wzoru załączników PDFZarządzenie Nr 29 z 2013 r..pdf

30. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 30 z 2013 r..pdf

31. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 23 maja 2013 roku. DOCZarządzenie Nr 31 z 2013 r..doc

32. W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. DOCZarządzenie Nr 32 z 2013 r.doc

33. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2013 r. PDFZarządzenie Nr 33 z 2013 r..pdf

34. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 34 z 2013 r..pdf

35. W sprawie powolania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 35 z 2013 r..pdf

36. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Biadaczu ul. Szeroka 10, 46-022 Biadacz DOCZarządzenie Nr 36 z 2013 r..doc

37. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej ul. Wolności 15, 46-022 Jełowa DOCZarządzenie nr 37 z 2013 r..doc

38. W sprawie powołania Komisji do spraw przyznania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w szkołach w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych" DOCZarządzenie Nr 38 z 2013 r..doc

39. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Łubniany w związku ze zmianą budżetu gminy Łubniany Uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 24 czerwca 2013 r.

40. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 40 z 2013 r..doc

41. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska DOCZarządzenie Nr 41 z 2013 r.doc

42. W sprawie wprowadzenia zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy w Łubnianach

43. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. DOCZarządzenie Nr 43 z 2013 r..doc

44.  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2013 r.

45. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach DOCZarządzenie Nr 45 z 2013 r..docDOCZałącznik do Zarządzenia Nr 45 z 2013 r..doc

46. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 46 z 2013 r..pdf

47. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 47 z 2013 r..pdf

48. Zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska DOCZarządzenie Nr 48 z 2013 r.doc

49. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. RTFZarządzenie Nr 49 z 2013.rtf

50. W sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 50 z 2013 r..pdf

51.  W sprawie zmiany planu finansowego na 2013 r. w związku ze zmianą budżetu gminy Łubniany Uchwałą Nr XXX/218/13 z dnia 29 lipca 2013 r.

52. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 52 z 2013 r..pdf

53.  W sprawie zmiany planu wydatkow w budżecie gminy Łubniany na 2013 r.

54. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej DOCZarządzenie Nr 54 z 2013 r..doc

55. W sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łubnianach w dniu 5 sierpnia 2013 r. DOCZarządzenie Nr 55 z 2013 r..doc

56. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 56 z 2013 r..pdf

57. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" DOCZarządzenie Nr 57 z 2013 r..doc

58. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 58 z 2013 r..pdf

59. W sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży DOCZarządzenie Nr 59 z 2013 r..doc DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59 z 2013 r.docx

60. W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 60 z 2013 r..doc

61. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 61 z 2013 r..pdf

62. W sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2013 r. DOCZarządzenie nr 62 z 2013 r..doc

63. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013r. RTFZarządzenie nr 63 z 2013 r.rtf

64. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2013r. DOCZarządzenie Nr 64 z 2013 r.doc

65. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2013 r.

66. W sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Łubniany z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. ”Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w miejscowości Jełowa – budowa wiaty grilowej”. DOCZarządzenie Nr 66 z 2013 r..doc

67. W sprawie wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności DOCXZarządzenie Nr 67 z 2013 r.docx

68. W sprawie zmiany planu finansowgo na 2013 r. w związku ze zmianą budżetu gminy Łubniany Uchwałą Nr XXXI/221/13 z dnia 16 września 2013 r.

69. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 69 z 2013 r..pdf

70. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Dąbrówka" z siedzibą w Dąbrówce Łubniańskiej, ul. Kosowce 7, 46-024 Łubniany DOCZarządzenie Nr 70 z 2013 r..doc

71. W sprawie wprowadzenia regulaminu dla wszystkich pracowników przedszkoli i pracowników Gminnego Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Łubniany PDFZarządzenie Nr 71 z 2013 r..pdf

72. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 72 z 2013 r..pdf

73. W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. RTFZarządzenie Nr 73 z 2013 r..rtf

74. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. DOCZarządzenie Nr 74 z 2013 r.doc

75. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 75 z 2013 r.doc

76. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 10 października 2013 roku DOCZarządzenie Nr 76 z 2013 r.doc

77. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 77 z 2013 r..pdf

78. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Łubniany z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łubniany. DOCZarządzenie Nr 78 z 2013 r..doc DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia 78 z 2013.doc

79. W sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Młodszego Referenta z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany.DOCZarządzenie Nr 79 z 2013 r..doc

80. W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych  z budżetu państwa ,z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. RTFZarządzenie Nr 80 z 2013 r..rtf

81. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju DOCZarządzenie Nr 81 z 2013 r..doc

82. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/13 Wójta Gminy Łubniany z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju DOCZarządzenie Nr 82 z 2013 r..doc

83. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 83 z 2013 r..pdf

84. W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

85. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 DOCZarządzenie Nr 85 z 2013 r..doc

86. W sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 86 z 2013 r..doc

87. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. DOCZarządzenie nr 87 z 2013 r..doc

88. W sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. RTFZarządzenie Nr 88 z 2013 r..rtf

89. W sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Łubniany. DOCZarządzenie Nr 89 z 2013 r..doc DOCZałącznik Nr 4 do Regulaminu naboru.doc DOCZałącznik Nr 3 do Regulaminu naboru.doc DOCZałącznik Nr 2 do Regulamiu naboru.doc DOCZałącznik Nr 1 do Regulaminu naboru.doc DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 89 z 2013 r. - Regulamin naboru.doc

90. W sprawie zmiany planu finansowego UG w związku ze zmianą budżetu gminy uchwałą RG w dniu 25.11.2013 r.

91. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 91 z 2013 r..pdf

92. W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

93. W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

94. W sprawie odwołania Pani Bogusławy Domino - Pawelec ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jełowej PDFZarządzenie Nr 94 z 2013 r..pdf

95. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej DOCZarządzenie Nr 95 z 2013 r.doc.doc

96. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2013 r. DOCZarządzenie Nr 96 z 2013 r..doc

97. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2014 r. DOCZarządzenie Nr 97 z 2013 r..doc

98. W sprawie przeprowadzenia tretningu Systemu Wykrywania i Alalrmowania na terenie gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 98 z 2013 r..doc

99. W sprawie zmiany planu finansowego na 2013 r. w związku ze zmianą budżetu gminy Łubniany Uchwałą Nr XXXIII/239/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.

100. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2013 r.

101. W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych  z budżetu państwa, z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. RTFZarządzenie Nr 101 z 2013 r..rtf

Wersja XML