Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej - 14.12.2021 r.

Łubniany, dnia 14 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18.) oraz Uchwały Nr XXXV/256/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, działające na terenie Gminy Łubniany, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łubniany w 2022 r. z zakresu:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty,
  2. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 22.12.2021 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - w sekretariacie Urzędu, lok. 18, lub za pośrednictwem e-maila na skrzynkę pocztową - na adres ug@lubniany.pl, bądź przesłać pocztą (decyduje data wpływu na podany powyżej adres Urzędu Gminy).

Członkami komisji konkursowej nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy biorących udział w konkursie.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

.

Wersja XML