Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2022 r.

Wójt Gminy Łubniany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację  imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty,
  2. pomocy społecznej obejmującej domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

Załączniki:

PDF  Zarządzenie Nr 181 Wójta Gminy Łubniany z dnia 02-12-2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

DOCX  Wzór - Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.)

DOCX  Wzór - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.)

Wersja XML