Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 30.11.2021 r.

Termin: 30.11.2021, g. 13:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad:
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 3. 3. Podjęcie uchwał:
  1. 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

   PDFprojekt_zmiana_budzet_2021 (2).pdf

  2. 3.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany,

   PDFprojekt_dieta_soltys.pdf

  3. 3.3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Łubniany,

   PDFprojekt_dieta_radni.pdf

  4. 3.4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany,

   PDFprojekt_wynagrodzenie_Wojt.pdf

  5. 3.5. 3.5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

   PDFprojekt_zespol_interdyscyplinarny.pdf

  6. 3.6. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022,

   PDFprojekt_organizacje_pozarzadowe.pdf

  7. 3.7. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu,

   PDFprojekt_mlodziezowa_rada.pdf

 4. 4. Wolne wnioski.
 5. 5. Zamknięcie obrad.
Wersja XML