Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIII/243/21

Na podstawie art.10f ust. 4, w związku z art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r.poz.1372), art. 3, pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XXXIII/243/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-09-2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”.

PDFZalacznik1 XXXIII/243/21.pdf

Wersja XML