Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Łubniany

Mienie Gminy Łubniany stanowi obszar 213,5298 ha, który  możnapodzielić na następujące grupy:  

 
Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 08.12.2003 r. Gminie została przekazana działka nr 884/5 km 6 położona w Łubnianach oraz  działki stanowiace mienie Skarbu Państwa na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego z 1 lipca 2004 r.
Starostwo Opolskie działając w trybie art. 13 ust 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 141 poz. 1492 z 2004 r.) darowało Gminie Łubniany działki nr 690/139 km 6 obręb Luboszyce, nr 1013/77 km 2 obręb Kolanowice, nr 332/1 km 2 obręb Łubniany, nr 1992/227, nr 1994/227, nr 1993/227 km 2 obręb Brynica.

 
W okresie podlegającym analizie zostały sprzedane nieruchomości położone we:

 
Przy sprzedaży zastosowano formę zapłaty ceny w całości przed spisaniem aktów notarialnych na złożone wnioski przez nabywców.
 
W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych znajduje się grunt stanowiący mienie gminy o pow.2,55 ha i ustalone z tego tytułu opłaty roczne wynoszą 10.787.50 zł. Zabudowania usytuowane na tych gruntach stanowią własność osób fizycznych.

Jednostka spółdzielcza posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 0,2582 ha i opłata z tego tytułu wynosi 259,00 zł.
Zabudowania stanowią  własność spółdzielni.

Wersja XML