Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 14.07.2021 r.

Protokół z XXXI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 14.07.2021 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad: (13:02:00)

Obrady rozpoczęto 2021-07-14 o godz. 13:02:45, a zakończono o godz. 16:48:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Norbert Dreier
 6. Waldemar Kalina
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, rozpoczął obrady XXXI sesji Rady Gminy, po czy, przywitał wszystkich Radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, uchwały i rozpatrzenia miały moc wiążącą.
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. K. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy referent. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: p. Joanna Kurek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, p. Beata Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Łubnianach, p. Tomasz Siniew – p. o. Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad, (13:02:00)

Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta, który zaproponował dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/214/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r., zmieniającej Uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz wskazał zasadność uwzględnienia projektu uchwały w porządku obrad.
P. Krzyścin poinformował, iż wraz z radnym p. Romanowskim, zaskarżył uchwałę podjętą na poprzedniej sesji do nadzoru Wojewody, wobec czego uważa, iż winno się zaczekać na opinię organu nadzoru nad zasadnością całej procedury. Przewodniczący Rady zapytał, czy również w taki sposób winno się procedować uchwałę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do której również przyszła informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego. Dodał również, iż w przypadku innych uchwał, co do których były wszczynane postępowania nadzorcze, Rada Gminy podejmowała uchwały przed wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego. P. Krzyścin poprosił o wyjaśnienia, dlaczego uchwała GOPS, została zakwestionowana. P. Buchta odpowiedział, iż nadzór zakwestionował zapis dotyczący publikacji uchwały w dzienniku urzędowym, ponieważ jest to uchwała prawa miejscowego.

Głos zabrał również p. Romanowski, który poinformował, iż rozumie, że Przewodniczący wycofuje się z uchwały podjętej na poprzedniej sesji, która została błędnie przygotowana po otrzymaniu informacji o wszczęciu procedury, gdzie nie ma jeszcze uwag. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż w przyjętej uchwale w § 1 znajdowały się 4 podpunkty, które dotyczyły powołanych przez radę członków do komisji rewizyjnej. Dodał również, iż w punkcie 3 oraz 4 nie wybrano przedstawicieli klubów. Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem z nadzoru Wojewody zasugerowano, że usunięcie tych punktów sprawi, że uchwała będzie poprawna. P. Romanowski poinformował, iż w punkcie 3 i 4 projektu uchwały umieszczono zapis „nie wybrano”. P. Buchta poinformował, iż zapis ten wynika z przeprowadzonego głosowania osobowego, gdzie nie wybrano przedstawiciela. P. Romanowski zaznaczył, iż na nagraniu jest co innego a tego zapisu nie było na sesji, zacytował również, iż na nagraniu słowa brzmią „nie ma żadnej osoby powołanej”. Przewodniczący Rady poinformował, iż uważa, że zapis jest prawidłowy. W dyskusji głos zabrał również p. Krzyścin, który przytoczył słowa Przewodniczącego z poprzedniej sesji w punkcie 3 „tutaj nie ma żadnej osoby”, przy punkcie 4 „tak jak poprzednio powiedziałem”, dodał, iż w uchwale zapisano „nie wybrano”, wobec czego poprosił o wyjaśnienia pracowników Urzędu, kiedy punkt zmienił brzmienie. Przewodniczący poinformował, iż miał taki zapis i prawdopodobnie przez zdenerwowanie źle odczytano. P. Pyka poinformował, iż na poprzedniej sesji, kandydaci zgłoszeni nie uzyskali wymaganej liczby głosów, wobec czego logicznym jest zapis „nie wybrano”. P. Krzyścin poinformował, iż to, że nie wybrano to jest fakt, natomiast to co jest zapisane w dokumentach jest odrębną kwestią. P. Krzyścin ponownie poprosił o wyjaśnienia, kiedy uchwała nabrała innego brzmienia. Przewodniczący ponownie wyjaśnił, iż w uchwale zapisano długopisem „nie wybrano” oraz nazwiska wybranych osób a błędne odczytanie mogło wynikać z zdenerwowania.

Nastąpiła zmiana quorum (13:06:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Maria Waleska

Kolejno głos zabrała p. Patelska, która przychyliła się do wniosku p. Krzyścina, aby zaczekać z procedowaniem tej uchwały do momentu uzyskania opinii organu nadzoru. P. Patelska zaproponowała również, przesunięcie na kolejną sesję głosowania dotyczącego akceptacji protokołu z XXX sesji, ponieważ powstało wiele wątpliwości. P. Patelska poinformowała również, iż nagranie z sesji nie było dostępne, co najprawdopodobniej wynikało z problemów firmy zewnętrznej a protokół przekazano dzień przed sesją. Dodała również, iż protokół przeanalizowała jedynie częściowo a uwagi do przeanalizowanej treści przekazała członkom Rady przed sesją.

Nastąpiła zmiana quorum (13:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Ewald Fila

 P. Romanowski poprosił o wyjaśnienia, do wcześniej zadanego pytania przez p. Krzyścina w kwestii dopisku do uchwały. P. Sekretarz poinformował, iż Radni otrzymują wcześniej projekty uchwał, w § 1 w punkcie 1 – 4 nie było wskazanych nazwisk, były to miejsca „wykropkowane”. Dodał również, iż po sesji punkt 1 oraz 2 uzupełniono o nazwiska wybranych przedstawicieli klubów do komisji rewizyjnej, natomiast w punkcie 3 oraz 4 pojawił się zapis „nie wybrano”. P. Sekretarz poinformował również, iż jak wiadomo, kształt projektu uchwały przyjętego pod obrady rady, w przypadku jego zmiany winien być głosowany. P. Pośpiech dodał, iż nie był obecny podczas podpisywania uchwały oraz nie zna treści rozmowy z osobą, która pełni nadzór w wydziale prawnym i nadzoru, wobec czego nie jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji.

Nastąpiła zmiana quorum (13:27:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

 Kolejno p. Patelska poinformowała, iż bardzo istotną kwestią jest to, że nie przyjęto dwóch klubów radnych. Dodała również, iż w przekazanym protokole wypowiedź p. Mecenasa powinna wiernie odzwierciedlać słowa jakie p. Noga wypowiedział podczas sesji, ponieważ odniósł się konkretnie do art. 46 Statutu Gminy Łubniany. P. Patelska poinformowała również, iż w protokole powinna znaleźć się informacja, że Przewodniczący Rady Gminy przytoczył nazwy nowo utworzonych klubów. P. Pyka zapytał, do ilu klubów należy p. Patelska. P. Patelska odpowiedziała, iż istotną kwestią jest to, że nie zostały zaakceptowane procedury zgłoszenia przynajmniej jednego członka do klubu, wobec czego zadane pytanie jest niezasadne. P. Pyka poprosił o odpowiedź na pytanie, poinformował również, iż kluby istnieją, w momencie złożenia odpowiedniego pisma z informacją o utworzeniu nowego klubu. P. Patelska odpowiedziała, iż kluby funkcjonują, jednak uważa, że został złamany przepis, dlatego też z niecierpliwością oczekuje na opinię organu nadzoru. P. Patelska dodała, iż ona, jak również p. Roguła nie zostali włączeni jako przedstawiciele dwóch, nowo utworzonych klubów tj. „Samorządność” oraz „dla rozwoju Gminy Łubniany”. P. Patelska poinformowała również, iż jest członkiem klubu pn. „Ekologia” oraz w klubie, który nie został włączony uchwałą, co ma nadzieję, zostanie zakwestionowane przez nadzór wojewody. P. Pyka poinformował, iż jeżeli p. Patelska jest w dwóch klubach, to prosi o informację, czy jest możliwość, aby te dwa kluby miały sprzeczne zdanie, czy za każdym razem będą miały takie samo zdanie. P. Patelska poinformowała, iż nie rozumie co znaczy sprzeczne bądź takie samo zdanie. Kluby powinny podejmować inicjatywę na rzecz mieszkańców, winny być kreatywne oraz wspierać działania pracowników poszczególnych referatów. P. Pyka przedstawiając hipotetyczną sytuację zapytał, jak zagłosowałaby p. Patelska będąc w dwóch różnych klubach w sprawie, gdzie oba kluby mają odmienne zdanie. P. Patelska odpowiedziała, iż nie będzie prowadziła takiej retoryki, ponieważ najważniejsze są dla niej przepisy oraz zapisy w statutach. Dodała również, iż jej wniosek był konkretny, aby przełożyć głosowanie protokołu z XXX sesji, ponieważ jego zapisy są niedokładne. P. Patelska zaznaczyła również, iż przekazała wszystkim radnym wykaz uwag do protokołu jedynie z dwóch stron, ponieważ brak nagrania uniemożliwił dalszą weryfikację. Poinformowała również, iż nie zgadza się z tym co wydarzyło się na ostatniej sesji, jak również z zapisami protokołu, wobec czego należy wykonać dokładnej analizy protokołu oraz zaczekać na opinię organu nadzoru. P. Pyka poinformował, iż p. Patelska unika odpowiedzi na pytanie, które jest logiczne i proste, ponieważ, w przypadku, gdy należy się do obu klubów, gdzie jeden z klubów zagłosuje „przeciw” a drugi zagłosuje „za” należałoby się „rozdwoić” co przeczy idei kształtowania klubów, przez co sztucznie następuje pączkowanie klubów. P. Pyka poprosił również o informację, jaka jest różnica pomiędzy klubami. P. Patelska zapytała, kiedy była taka sytuacja, poinformowała również, iż niepotrzebnie powstała dyskusja, ponieważ wniosek był konkretny i dotyczył przesunięcia głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż 6 radnych utworzyło 6 klubów trzy osobowych. P. Patelska zapytała, który paragraf Statutu Gminy oraz ustawy o samorządzie gminnym blokuje taką możliwość. Dodała również, iż nie zgadzają się z tą uchwałą i ma nadzieję, że organ nadzoru również ją zakwestionuje. Poinformowała również, iż jest taka możliwość, przynajmniej jeden przedstawiciel może być w klubie, zgłoszono dwa dodatkowe kluby a ponieważ jest aktywną radną nie widzi problemu, aby działać w klubie „Samorządność”, czy p. Roguła w klubie „Razem dla rozwoju Gminy Łubniany”. Przewodniczący Rady poinformował, iż nie powiedział, że działania są niezgodne z prawem, jednak takie postępowanie jest „dziwne” oraz przytoczył nie wyobraża sobie, żeby w sejmie było 460 klubów. P. Blach przypomniał, „iż to „państwo powołali kolejne dwa kluby i wtedy my też powołaliśmy kolejne dwa”. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na sesji zgłoszono 4 kluby. P. Buchta dodał, iż zgodnie z protokołem oraz nagraniem odczytano „przed sesją zostały zgłoszone 4 kluby”. Zapytał również, jaka była przesłanka utworzenia dwóch dodatkowych klubów i pozostawia to pod rozwagę. P. Blach poinformował, iż dwie sesje wcześniej zaczęto rozmawiać o nowych klubach, jednak wówczas się wstrzymano i dopiero na poprzedniej sesji pojawiły się wnioski. Przewodniczący Rady poinformował, iż przed sesją zgłoszono 4 kluby, które zostały przedstawione na sesji.

Nastąpiła zmiana quorum (13:29:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

 Następnie głos zabrał p. Żelasko, który przytoczył brzmienie § 46 Statutu Gminy oraz poinformował, iż Przewodniczący Rady zakwestionował opinię Mecenasa, twierdząc, że uchwała mimo to będzie procedowana, oraz poinformował, iż bierze pełną odpowiedzialność za tą decyzję. Zapytał również, co zdecydowało o takiej opinii. Przewodniczący rady odpowiedział, iż wiele uchwał było kwestionowanych przez nadzór i nikt nie atakował p. Wójta czy kierownika GOPS, wobec czego nie wie, czy jest podstawa do tego, aby go personalnie atakować. P. Żelasko poinformował, iż go nie atakuje, jednak Mecenas jest od tego, aby prawa przestrzegać i do zapisów Statutu Mecenas się odnosił, dlatego pytanie dotyczy interpretacji prawa. P. Żelazko dodał, iż zgodnie z zapisem, „przynajmniej jeden” w skład może wejść więcej niż jeden przedstawiciel z każdego zgłoszonego klubu radnych. P. Buchta poinformował, iż w klubach, które powstały jest dwóch przedstawicieli. Zgodne z ustawą oraz statutem jest to, gdy członkiem jest jeden lub dwóch przedstawicieli, ponieważ zapisano „przynajmniej jeden”. Dodał również, iż przypuszcza, że taki zapis stworzono, aby kluby, które nie mają większości w radzie, mogły wprowadzić swojego członka do komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, uchwał i wniosków. P. Żelazko odpowiedział, iż jest to interpretacja Przewodniczącego, gdyż Mecenas zaznaczał, iż jest to zgodna ze Statutem.

Głos zabrał również p. Fila, który zaznaczył, iż 6 osób i 6 klubów to zwykłe „pączkowanie”. P. Romanowski poinformował, iż na poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Gminy wbrew opinii Mecenasa podjął decyzję biorąc pełną odpowiedzialność na siebie. Obecnie p. Pyka kwestionuje opinię Mecenasa, w tym samym zakresie. P. Romanowski dodał również, iż nie rozstrzygnie się w tej chwili tej kwestii, wobec czego należy zaczekać na opinię nadzoru. Odnosząc się do wcześniejszych słów p. Sekretarza, p. Romanowski zapytał, czy słowo „nie wybrano” w uchwale zostało dopisane już po sesji. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż to sformułowanie wraz z wybranymi członkami, umieścił podczas sesji przez zdenerwowanie źle odczytał.

P. Pyka zwracając się do p. Romanowskiego, poprosił o wyjaśnienia oraz zacytowanie, w której kwestii zakwestionował zdanie p. Mecenasa. Dodał, iż uważa, że nadzór jest od tego, aby sprawdzać, i niejednokrotnie zdarzała się, że uchwały, które teoretycznie były prawidłowe, zostały zakwestionowane przez nadzór. P. Romanowski ponownie podkreślił, aby poczekać na opinię nadzoru, ponieważ obie strony inaczej to interpretują. Dodał również, iż jak było wspomniane, skoro kluby mają już swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej, to jeżeli klub nie został powołany to w jaki sposób może mieć swojego przedstawiciela. P. Pyka wyjaśnił, iż klub powstaje w momencie złożenia do Przewodniczącego Rady stosownego wniosku, co jest zapisane w Statucie.

Następnie głos zabrał p. Piestrak, odnosząc się do wcześniejszych słów Przewodniczącego Rady, poinformował, iż nie przypomina sobie, aby w przeciągu 2,5 roku, była podejmowana uchwała z inicjatywy Wójta bądź p. kierownik GOPS, co do której mecenas miałby odmienne zdanie, bądź nie spełnia wymagań formalnoprawnych. Dodał, iż niejednokrotnie zdarza się, że organ nadzoru kwestionuje różne uchwały, nie tylko w naszej gminie, ale na terenie całego województwa. Przewodniczący wyjaśnił, iż powiedział, że Mecenas zaakceptował dany projekt uchwały, a następnie uchwała została zakwestionowana. 

Kolejno głos zabrał p. Krzyścin, który odnosząc się do p. Pyki, poinformował, iż na poprzedniej sesji, mecenas poinformował, iż Statut uniemożliwia przeprowadzenie głosowania imiennego, po czym p. Pyka zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania imiennego, po czym Przewodniczący rady poddał wniosek pod głosowanie. Wobec tego, p. Krzyścin zapytał, czy każdy wniosek, nie będący zgodny z prawem może być przegłosowywany, gdzie wiadomo, że mecenas uzna, że jest to niezgodne ze Statutem bądź innymi przepisami. Zaznaczył również, iż wnioski formalne, które łamią statut nie powinny być głosowane. Przewodniczący Rady poprosił, aby Sekretarz wyjaśnił, czy w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego, Przewodniczący Rady musi poddać go pod głosowanie. P. Pośpiech wyjaśnił, iż jeżeli wniosek formalny jest sprzeczny z prawem, a taką opinię wyraził mecenas, nie powinien być poddany pod głosowanie. Dodał również, iż zgodnie z zapisem ustawowym oraz zapisem Statutu, wniosek formalny, zgłoszony przez radnego jest głosowany bezzwłocznie. W tej sytuacji, jeżeli zostaje przedstawiona opinia, że może być on niezgodny z przepisami, nie powinien być głosowany. P. Pośpiech poinformował również, iż w przypadku naruszenia błędów proceduralnych, a odnosi się wrażenie, że do takich doszło, w przypadku dalszego procedowania uchwały, narusza się prawo materialne. Kolejno Sekretarz Gminy przytoczył brzmienie art. 18a ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 23 oraz odniósł się do §46 Statutu Gminy, wobec czego błędnie przeprowadzona procedura naruszyła przepisy ustawy oraz Statutu. P. Pośpiech odniósł się również do wcześniej przywołanej sytuacji przez p. Pykę oraz poprosił, aby nie rozpoczynać takich dywagacji, ponieważ każdy radny ma jeden głos. P. Pyka poinformował, iż dyskusja została wywołana złożonym przez Przewodniczącego wnioskiem o zmianę uchwały i jak powiedział Przewodniczący, odbyła się już rozmowa z organem nadzorczym w celu poprawienia tej uchwały, wobec czego zaproponował przejście do głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Pana Ryszarda Buchty w sprawie dodania do porządku obrad pkt. 2.10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/214/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Ewald Fila
 • PRZECIW (5):
  Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Pani Anny Patelskiej w sprawie usunięcia z porządku obrad pkt. 1.2 (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (8):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad po dokonaniu zmian wynikających z przeprowadzonego głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Tomasz Pyka
 • PRZECIW (4):
  Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Łubniany. (13:56:00)

W tym punkcie p. Patelska przytoczyła uwagi do protokołu, które przekazała wszystkim radnym przed rozpoczęciem sesji (Zał. Nr 3)

Nastąpiła zmiana quorum (13:57:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

P. Pyka poinformował, iż zgodnie ze złożonym przez p. Krzyścina wnioskiem, protokół powinien być poglądowym streszczeniem, ponieważ obecnie każdy może odsłuchać jaki był przebieg sesji. P. Pyka podkreślił, iż protokół winien stanowić wyciąg z ogólnych punktów jakie były na sesji. Poprosił również, aby dyskusję dotyczącą klubów, jeżeli jest to konieczne przenieść do punktu wolne wnioski oraz zająć się pracą na rzecz mieszkańców. P. Krzyścin zwrócił uwagę, iż ponieważ ten punkt został zaskarżony do nadzoru wojewody, nie może być lakonicznie opisany w protokole, ponieważ na tym będzie opierało się rozstrzygnięcie. Dodał również, iż nie może zgodzić się na to, aby niektóre wypowiedzi były spłycane. P. Krzyścin dodał również, iż jego wypowiedz, p. Buchty oraz p. Romanowskiego nie została uwzględniona w protokole a dyskusja trwała 3 minuty, wobec czego nie można przyjąć protokołu, który nie odzwierciedla dyskusji oraz nie mówi o tym, że radni zabierali głos. Zaznaczył również, iż jest to niedopuszczalne, dlatego będzie głosował, aby ten protokół odrzucić, a jeżeli radni go przyjmą będzie zabiegać się o zaskarżenie go, ponieważ protokół jest dokumentem i nie można go tworzyć byle jak.

Nastąpiła zmiana quorum (14:02:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał p. Patelskiej czy podtrzymuje zgłoszone zmiany do protokołu. P. Patelska podtrzymała zgłoszone zmiany. Wobec tego Przewodniczący poprosił o przygotowanie głosowania w sprawie zgłoszonych przez p. Patelską uwag a kolejno głosowania w sprawie zatwierdzenia protokołu. P. Patelska poinformowała, iż uważa, że aby przegłosować poprawki, Radni powinni odsłuchać nagranie i ponownie je przeanalizować. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż przy zatwierdzaniu protokołu, zgłaszane są uwagi, które są głosowane i jeżeli są zaakceptowane, głosuje się protokół ze zgłoszonymi zmianami i sprawę protokołu się zamyka. P. Patelska poinformowała, iż nie może tak być, ponieważ nie miała czasu przeanalizować całego protokołu, dlatego proponuje oraz wnioskuje, aby tą kwestię odłożyć i procedować na kolejnej sesji. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż temat usunięcia tego punktu został już przegłosowany i radni nie przychylili się do odrzucenia tego punktu, dlatego proceduje się protokół. Przewodniczący Rady ponownie zapytał, czy p. Patelska podtrzymuje zgłoszone poprawki, jeżeli tak zostaną one poddane głosowaniu i jeżeli Rada je przyjmie, zostanie przegłosowany protokół wraz ze zmianami. P. Patelska podtrzymała zgłoszone poprawki.

Głosowanie w sprawie zgłoszonych przez Panią Annę Patelską uwag do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Łubniany (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Maria Waleska
 • PRZECIW (7):
  Waldemar Brisch, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Zgłoszone poprawki nie zostały przyjęte.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXX sesji Rady Gminy Łubniany (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert
 • PRZECIW (5):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, protokół został przyjęty.

2. Podjęcie uchwał: (14:13:00)

2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, (14:13:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

W tym punkcie głos zabrał Zastępca Wójta, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.
P. Pyka odnosząc się do rozdziału 80149 oraz 80150 zapytał, czy środki będą wydatkowane z subwencji czy z własnych środków. P. Skarbnik dopowiedziała, iż są to środki w części z subwencji oraz z środków własnych. P. Pyka dopytał, czy następnie będzie można to przesunąć do wydatków majątkowych. P. Skarbnik odpowiedziała, że tak, środki zostały przesunięte, ponieważ dotyczą rewalidacji, wydatki bieżące zostały przesunięte na wydatki majątkowe, ponieważ realizacja tych zadań klasyfikuje się do inwestycji.

Nastąpiła zmiana quorum (14:15:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (14:18:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Kolejno p. Skarbnik przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Dyskusję rozpoczął p. Buchta, który zauważył, iż po raz kolejny w budżecie pojawiło się kolejne 40 000 zł na wykaszanie poboczy oraz rowów, wobec czego zapytał, czy jest to spowodowane podwyżką cen rynkowych, czy jest już planowany II etap wykaszania. P. Skarbnik odpowiedziała, iż w poprzedniej uchwale budżetowej zwiększenie środków podyktowane było zabezpieczeniem środków dla I etapu wykaszania, natomiast na przedmiotowej sesji zabezpieczana kwota w części zabezpieczająca całość wykaszania II etapu. P. Kalina zapytał o jakie chodzi drogi oraz rowy do wykaszania. P. Piestrak odpowiedział, iż po sesji zostanie przekazana lista dróg oraz rowów jakie będą objęte wykaszaniem oraz ma nadzieje, że II etap wyczerpie potrzeby jakie były zgłaszane. P. Kalian poinformował, iż do tej pory w Biadaczu nie zostały wykoszone pobocza ani rowy. P. Piestrak odpowiedział, iż I etap się rozpoczął jednak nie jest pewny, czy wykaszaniem zostały objęte wszystkie miejscowości. P. Kalina odpowiedział, iż jeżeli znajduje się to w budżecie to wykaszanie powinno obejmować wszystkie sołectwa a nie jedynie wybrane. P. Piestrak odpowiedział, iż wykaszanie odbędzie się we wszystkich sołectwach, przypomniał również, iż budżet jest ograniczony a potrzeby są duże. Starano się tą kwestię podzielić w taki sposób, aby najistotniejsze miejsca zostały wykoszone. P. Piestrak podkreślił, iż II etap wykaszania, który rozpocznie się jesienią ma objąć wszystkie zgłoszone potrzeby. Dodał również, iż szczegóły zostaną przekazane drogą mailową, ponieważ lista znajduje się w referacie budownictwa oraz w referacie gospodarki gruntami.

Przewodnicząc Rady Gminy dodał, iż pracownik merytoryczny przekazał, że I etap wykaszania się jeszcze nie zakończył, więc z pewnością kolejne miejscowości zostaną wykoszone.
Kolejno p. Pyka odnosząc się do rozdziału 90095, zauważył, iż część wynagrodzenia wydatkowana jest na wynagrodzenia a część na wyposażenie biurowe, w dodatku w ostatnim czasie również wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 40 000 zł. Wobec tego p. Pyka poprosił o informację, jaka kwota została przeznaczona na wynagrodzenia oraz jaką kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych. P. Skarbnik odpowiedziała, iż na poprzedniej sesji procedowana była zmiana dotycząca kosztów pośrednich projektu, który się zakończył, zostały do wydatkowania jedynie koszty pośrednie tj. na wynagrodzenia. P. Skarbnik dodała, iż z kosztów pośrednich około 25 000 zł przeznaczone jest na dodatki bądź nagrody dla pracowników obsługujących ten projekt, pozostała kwota przeznaczona jest na usługi bądź zakupy materiałów biurowych m.in. drukarki, krzesła obrotowe, część refundacji dotyczyła również energii. P. Skarbnik poinformowała, iż kwota procedowana w przedstawionej uchwale to wydatki kosztów pośrednich, wprowadzone na takim poziomie, z uwagi na to, że koszty pośrednie stanowią kwotę około 180 000 zł, wprowadza się kwotę jedynie 30 000 zł, z których będą wydatkowane kwoty również na dodatki za obsługę dla osób pracujących przy projekcie tj. kwota około 20 000 zł. P. Pyka dopytał, czy z całego programu jest dostępnych 180 000 zł, która może zostać wydatkowana między innymi na dodatki, na wyposażenie biurowe oraz niezbędny sprzęt. P. Skarbnik odpowiedziała, iż nowy projekt to kwota około 185 000 zł, w przypadku projektu, który już się kończy to kwota 127 000 zł. Z poprzedniego projektu wprowadzono do budżetu, na koszty pośrednie około 45 000 zł. P. Pyka zapytał, na co zostanie przeznaczona pozostała kwota, jeżeli do budżetu zostaje wprowadzona mniejsza kwota. P. Skarbnik odpowiedziała, iż będzie to decyzja Wójta, czy zostanie wprowadzona całościowa kwota kosztów pośrednich do budżetu z uwagi na kończący się projekt. P. Piestrak dodał, iż każdorazowo koszty pośrednie przypisane są do projektu, które można rozliczyć z tytułu nowego projektu, przy wykazaniu, że dotyczą one obsługi danego projektu. Dodał również, iż całościowe koszty pośrednie nie są umieszczane w projekcie od początku z uwagi na to, że koszty te z początku nie są tak wysokie, wobec czego co pewien okres czasu środki dodawane są do budżetu jako koszty pośrednie do danego projektu. Każdorazowo jednak określa się jak środki są dzielone. P. Pyka dodał, iż zasadnym jest zakupywanie sprzętu biurowego z środków pośrednich, dlatego też pytał, jakie środki zostały wprowadzone do budżetu oraz ile ich zostało do rozliczenia całego projektu.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (14:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Maria Waleska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/222/21 została przyjęta (Zał. Nr 4)

2.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029, (14:31:00)

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Wójta Gminy, który poprosił o przyjęcie autopoprawki. Jej szczegóły przedstawiła p. Skarbnik.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029 (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/223/21 została przyjęta (Zał. 5)

2.3. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, (14:35:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem przedstawiła p. Kurek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głosowanie w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXI/224/21 została podjęta (Zał. Nr 6)

2.4. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, (14:36:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zreferowała p. Kurek.

Nastąpiła zmiana quorum (14:36:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Wobec głosowania, Uchwała Nr XXXI/225/21 została przyjęta (Zał. Nr 7)

2.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Łubniany”, (14:37:00)

Uzasadnienie przedłożenia przedmiotowego projektu uchwały przedłożyła p. Kurek.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Łubniany” (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXI/226/21 została podjęta (Zał. Nr 8)

2.6. w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Łubniany, (14:39:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz prezentacją dotyczącą organizacji gminnych przewozów pasażerskich (Zał. Nr 9) zreferował p. Sekretarz. P. Pośpiech szczegółowo odpowiedział również na pytanie, skierowane drogą mailową przez p. Filę.

Nastąpiła zmiana quorum (14:40:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski

  P. Krzyścin pogratulował wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem tego projektu, ponieważ jest on rewolucyjny. Od ponad 10 lat jest mowa o potrzebie komunikacji pomiędzy poszczególnymi sołectwami, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do przychodni czy banku. Dodał również, iż ta kwestia nie była wcześniej podejmowana ze względu na problemy organizacyjne oraz względy finansowania takiego projektu. Poinformował również, iż te pierwsze zapewne będą jeszcze trwać kilka lat, ponieważ jest to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, natomiast kluczowym jest finansowanie z tych środków, które obecnie wydatkowane są na dowóz dzieci do szkół. P. Krzyścin podkreślił, iż rewolucyjnym jest darmowa komunikacja pomiędzy poszczególnymi wioskami oraz połączy wszystkie sołectwa. P. Krzyścin poinformował również, iż 2018 r., kiedy komunikacja pomiędzy Opolem a Brynicą była w znaczny sposób ograniczona, Gmina musiała zapłacić firmie PKS kilkadziesiąt tysięcy złoty za miesiąc obsługi a obecnie będzie wpływ na sposób oraz zasady przewożenia osób między wioskami jest rewolucyjnym rozwiązaniem.

P. Piestrak podkreślił, iż uchwały, które będą podejmowane przez radę są przełomowym działaniem na terenie całego regionu, ponieważ żadna sposób nie podchodziła do tego w taki sposób.  Podkreślił również, iż nasza gmina zamierza zmierzyć się z problemem jakim niejednokrotnie staje się komunikacja zbiorowa. Dzięki tzw. Rządowemu funduszu autobusowego, uda się stworzyć przełomową komunikację zbiorową dla naszych mieszkańców, ponieważ będzie darmowa, a ponadto będzie działać poza obszarem gminy, jednak już komercyjnie. P. Piestrak podkreślił również, iż ten projekt jest wielkim wyzwaniem dla naszej gminy oraz nie można wykluczyć konieczności pewnych modyfikacji po jakimś czasie.

P. Sekretarz dodał, iż zaproponowany rozkład jazdy jest z dużą częstotliwością połączeń, po to, by po jakimś czasie zweryfikować, które połączenia są najchętniej wybierane przez mieszkańców. Dodał również, iż być może będzie również potrzeba modyfikacja sieci przystanków tak, aby odległości dla mieszkańców były dogodne. P. Pośpiech poinformował również, iż na ternie gminy musi zostać uruchomiona aplikacja pn., kiedy dojedzie, która pozwoli zaadoptować komunikację dla mieszkańców oraz ułatwi poruszanie się po terenie gminy oraz poza nią.

Nastąpiła zmiana quorum (14:45:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Zbigniew Romanowski

P. Fila podziękował Sekretarzowi za szczegółową analizę, zapytał jednak jak ta kwestia będzie wyglądała w przyszłości. Dodał, iż w przyszłym roku koniecznym będzie ponowne złożenie wniosku a wówczas nie ma gwarancji, że uzyskamy dotację, wobec czego p. Fila zapytał, czy w takiej sytuacji transport będzie odpłatny. P. Fila zapytał również, jak zostanie rozwiązana kwestia odpłatności z Kępy do Opola. P. Sekretarz odpowiedział, iż w przypadku zakończenia funduszu, przejdzie się na rozliczanie biletów miesięcznych. P. Sekretarz przedstawił również sposób rozliczania oraz sposób finansowania w sytuacji braku dofinansowania. Poinformował również, iż co roku jest konieczność składania wniosków na czas obowiązywania umowy. Złożono również wyjaśnienia w kwestii okresu podpisywania umów oraz sposobu rozliczenia wjazdu do Opola. P. Pyka odnosząc się do uchwały, która obecnie będzie obowiązywała od września do grudnia, zapytał, kiedy będzie kolejne rozstrzygnięcie, ponieważ należy wziąć pod uwagę planowanie przyszłorocznego budżetu. P. Sekretarz poinformował, iż gmina musi w budżecie zaplanować 300 000 zł, tak aby zaangażowanie środków własnych gminy nie uległo zmianie. Dodał, iż wszelkie rozstrzygnięcia z pewnością odbędą się do momentu przyjęcia budżetu na kolejny rok.

 

Nastąpiła zmiana quorum (14:46:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

 Kolejno głos zabrała p. Waleska, która zapytała w jaki sposób i w którym momencie zostanie naliczona cena biletu od Dąbrówki Łubniańskiej do Opola. P. Sekretarz odpowiedział, iż wyjeżdżając w kierunku Opola, kierowca będzie musiał zadbać o to, aby poinformować pasażerów o konieczności kupna biletu. Cena biletu może opiewać w granicach 5 – 7 zł. P. Sekretarz dodał, iż przewoźnicy mają rozwiązania techniczne mające ułatwić pasażerom zakup biletów.

Nastąpiła zmiana quorum (14:48:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

 Głos zabrał również p. Dreier, który zapytał co oznacza 0,8 zł wozokilometra. P. Sekretarz poinformował, iż w trakcie prezentacji ta kwestia była przedstawiana, w sytuacji, kiedy fundusz autobusowy rozpoczynał działalność takie było finansowanie, które obecnie zostało zwiększone do 1 zł. P. Dreier zapytał również, czy jest pewność, że do 1 września uda się zamknąć kwestie formalne oraz ruszyć z transportem. P. Sekretarz odpowiedział, iż przygotowane są wszystkie niezbędne dokumenty, wobec czego nie należy się niczego obawiać, wobec czego do 1 września wszelkie kwestie zostaną zorganizowane. P. Dreier poinformował, iż do tej pory podczas przejazdu dzieci do szkół obecny był opiekun, wobec czego zapytał, czy brak opiekuna podczas przewozów nie będzie powodował naruszeń prawa. P. Sekretarz wyjaśnił, iż nie można tego obowiązku przekazać przewoźnikowi funkcjonującego jako komunikacja gminna, ponieważ jest zbyt duża częstotliwość przejazdów. Dodał również, iż zabezpieczenie opiekunów będzie leżało po stronie gminy. Następnie p. Dreier zapytał, czy p. Sekretarz nie obawia się, że uchwała zostanie podważona, ponieważ podobne uchwały z innych regionów zawierają wyszczególniony rozkład trasy. P. Sekretarz poinformował, iż nie obawia się tego, ponieważ rozkład trasy jest zatwierdzany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.  Kolejno p. Dreier zapytał p. Skarbnik, czy została przeprowadzona kalkulacja finansowa. P. Skarbnik odpowiedziała, iż przedstawiona kalkulacja była analizowana pod kątem budżetu.

Nastąpiła zmiana quorum (15:00:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Nastąpiła zmiana quorum (15:01:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

 P. Deinert zapytał w jaki sposób przewoźnik będzie weryfikował czy dana osoba jest mieszkańcem gminy. P. Sekretarz poinformował, iż każda osoba będzie mogła skorzystać z darmowego przewozu na terenie gminy. P. Deinert zapytał również, czy gmina Dobrzeń Wielki będzie partycypowała w kosztach, jeżeli autobus będzie dojeżdżał do Kup. P. Sekretarz odpowiedział, iż nie ma podpisanego porozumienia z gminą Dobrzeń Wielki, obecnie podejmuje się rozwiązanie jedynie dla gminy Łubniany, wobec czego wyjazd w kierunku Kup od granicy Gminy będzie wyjazdem komercyjnym.

Nastąpiła zmiana quorum (15:22:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

P. Buchta poinformował, iż podjęcie takiego przedsięwzięcia wiąże się ze zwiększonym nakładem pracy, wobec czego zapytał, czy są przewidziane koszty pośrednie oraz czy zostanie zatrudniony dodatkowy pracownik do tych zadań czy zadanie będzie realizowane przez pracowników Urzędu. P. Sekretarz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie planuje się generowanie dodatkowego zatrudnienia. Dodał jednak, iż realizacja każdego zadania generuje dodatkową pracę, jednak na ten moment nie wykonywano kalkulacji związanych z dodatkowymi kosztami.
Głos zabrał również p. Piestrak, który poinformował, iż cała realizacja zadania oraz odpowiedzialność spoczywa na gminie, która staje się organizatorem transportu publicznego, która będzie miała możliwość stawiania warunków co do sposobu oraz częstotliwości przewozów.

 

Nastąpiła zmiana quorum (15:33:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch
 

Nastąpiła zmiana quorum (15:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch
 

Nastąpiła zmiana quorum (15:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska
 

Nastąpiła zmiana quorum (15:38:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska
 

Nastąpiła zmiana quorum (15:53:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż z pewnością każdy jest zadowolony, że kwestia transportu w gminie się poprawi.

Wobec wyczerpania dyskusji, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Łubniany (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXI/227/21 została przyjęta (Zał. Nr 9)

2.7. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób, (15:55:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Sekretarz.

Głosowanie w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób (15:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXI/228/21 została przyjęta (Zał. Nr 10)

2.8. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, (15:57:00)

Projekt uchwały zreferował p. Sekretarz.

Głosowanie w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (15:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXI/229/21 została przyjęta (Zał. Nr 11)

2.9. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z kuchnia letnią w miejscowości Kolanowice. (15:58:00)

Zasadność przedstawienia przedmiotowego projektu uchwały zreferował p. Piestrak.

Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z kuchnia letnią w miejscowości Kolanowice (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXI/230/21 została podjęta (Zał. Nr 12)

2.10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/214/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r., zmieniającej Uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie powołania komisji stałych, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. (16:01:00)

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Jako pierwszy głos zabrał p. Krzyścin, który poinformował, iż zgodnie z opinią p. Mecenasa z poprzedniej sesji co do procedowania tej uchwały, tj. procedowanie w taki sposób nie jest zgodne ze statutem oraz prawem, gdzie następuje eliminowanie przedstawicieli jednych kół a akceptowanie innych kół radnych jest niezgodne ze statutem. Dodał, iż to, co w tej chwili jest robione jest łamaniem statutu oraz podtrzymuje wszelkie opinie, które wyraził na poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/214/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r., zmieniającej Uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXI/231/21 została podjęta (Zał. Nr 13)

3. Wolne wnioski. (16:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Pyka

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Kalina, który zapytał, jak kształtuje się kwestia Ośrodka Zdrowia w Luboszycach. P. Kalina przytoczył również informację ze strony Urzędu Wojewódzkiego, w której widnieje informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego, gdzie widnieje nazwisko p. Skarbnik. P. Piestrak udzielił szczegółowej informacji w kwestii Ośrodka Zdrowia w Luboszycach, natomiast na drugie pytanie odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik.

Kolejno wywiązała się dyskusja oraz udzielono informacji związanych z rezygnacją p. Skarbnik z pełnienia swojej funkcji oraz planowania budżetu na kolejny rok. Poruszono również kwestię nieprzekazania wcześniej informacji o rezygnacji p. Skarbnik.

P. Patelska podziękowała pracownikom Urzędu za pomoc w realizacji oświetlenia w Luboszycach.

Nastąpiła zmiana quorum (16:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Pyka

Przewodniczący Rady Gminy poprosił również, aby zająć się kwestią odbioru folii rolniczych, ponieważ temat ten był poruszany podczas posiedzenia Izby Rolniczej.

Nastąpiła zmiana quorum (16:19:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Żelasko zaprosił wszystkich zebranych oraz mieszkańców na imprezę organizowaną na boisku LZS Brynica.

Nastąpiła zmiana quorum (16:24:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

P. Deinert zapytał, czy wiadomo, kiedy ruszy budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Kępa - Biadacz, na którą została podpisana umowa. Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Zastępca Wójta.

Nastąpiła zmiana quorum (16:25:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 9

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin
 P. Buchta poprosił również, o rozpowszechnienie informacji dotyczącej naboru do Gminnej Rady Seniorów.

Nastąpiła zmiana quorum (16:27:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin
 

4. Zamknięcie obrad. (16:48:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył XXXI posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – listy obecności

Nr 2 – porządek obrad

Nr 3 – uwagi p. Patelskiej do przekazanego protokołu z XXX sesji Rady Gminy

Nr 4 – Uchwała Nr XXXI/222/21

Nr 5 – Uchwała Nr XXXI/223/21

Nr 6 – Uchwała Nr XXXI/224/21

Nr 7 – Uchwała Nr XXXI/225/21

Nr 8 – Uchwała Nr XXXI/226/21

Nr 9 – Prezentacja dot. Organizacji transportu

Nr 10 – Uchwała Nr XXXI/227/21

Nr 11 – Uchwała Nr XXXI/228/21

Nr 12 – Uchwała Nr XXXI/229/21

Nr 13 – Uchwała Nr XXXI/230/21

Nr 14 – Uchwała Nr XXXI/231/21

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała

Anna Szałatkiewicz

Wersja XML