Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 17.06.2021 r.

Termin: 17.06.2021, g. 14:00

Miejsce: sala w Łubniańskim Ośrodku Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad:
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 3. 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2020 rok (raport radni otrzymali w dniu 31 maja 2021 r.)
  1. 3.1. Debata nad raportem o stanie gminy Łubniany za 2020 rok,
  2. 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania.

   PDFprojekt_wotum_zaufania.pdf

 4. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tego tytułu (radni otrzymali sprawozdanie 26 marca 2021 r.)
  1. 4.1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
  2. 4.2. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2020,
  3. 4.3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2020 r.,
  4. 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2020 r.,

   PDFprojekt_sprawozdania.pdf

  5. 4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2020,

   PDFprojekt_sprawozdanie_SPZOZ.pdf

  6. 4.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020r.,

   PDFprojekt_absolutorium.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. 5.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r.,
  2. 5.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
  3. 5.3. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030,

   PDFprojekt_harmonogram.pdf

  4. 5.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2021/2022,

   PDFprojekt_jednostki_paliwa.pdf

  5. 5.5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

   PDFprojekt_gospodarowanie_odpadami.pdf

  6. 5.6. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany,

   PDFprojekt_woda_i_scieki.pdf

  7. 5.7. w sprawie kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności gminy Łubniany.
 6. 6. Wolne wnioski.
 7. 7. Zamknięcie obrad.
Wersja XML