Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (2021)

Grafika wprowadzająca do treści strony, zawierająca napis "Zaplanujmy Łubniany" oraz informująca o rozpoczęciu prac nad zmianą obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Łubniany przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To podstawowy dokument planistyczny, który określa długookresowe kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Na jego podstawie sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i podejmowane są inne działania przestrzenne.

 

Procedura sporządzenia nowego studium

1. Przystąpienie do sporządzenia projektu

Grafika przedstawiająca granice administracyjne gminy Łubniany, dla których opracowywane jest nowe Studium.

2. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku do projektu nowego studium oraz wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą weryfikacji dotychczasowych oraz wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju przestrzennego naszej gminy. Ankiety przyjmowane będą do końca maja 2021 r. Ich wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 5-10 minut. Dziękujemy za udział w badaniu.

Grafika zawierająca link do formularza ankiety internetowej.   Grafika zawierająca link do formularza wniosku do projektu studium.

 

 

3. Opiniowanie i uzgadnianie projektu 

-

4. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

-

5. Uchwalenie i publikacja 

-

Wersja XML