Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany zostało przyjęte przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014 roku.

Dokument ten określa kierunki polityki przestrzennej gminy. Nie stanowi on aktu prawa miejscowego, tak jak ma to miejsce w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy Studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych. 

 

S_kierunki_rysunek.jpeg

 

Uchwała Rady Gminy Łubniany nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014 r. (.pdf) 

Część tekstowa:
Tekst studium - Informacje wstępne (.pdf) 
Tekst studium - Uwarunkowania rozwoju gminy (.pdf)
Tekst studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna gminy (.pdf)

Część graficzna: 
Rysunek studium - Uwarunkowania rozwoju gminy (.pdf)
Rysunek studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego (.pdf) 

 

Zobacz Studium w Systemie Informacji Przestrzennej włączając zakładkę "Zagospodarowanie przestrzenne": www.lubniany.e-mapa.net

Wersja XML