Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej - 02.02.2021 r.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

zgodnie z art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Brynica obejmujący działkę nr 2179/440 z mapy 2 o pow. 0,5610 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00076031/4. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Opolu działka nr 2179/440 posiada oznaczenie użytku Ls.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „RL" – teren lasów i zadrzewień. Nieruchomość posiada dostępu do drogi publicznej ul. Łubniańskiej, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. Nieruchomość może być samodzielnie zagospodarowana.

Z dniem 27.01.2021 r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

CENA WYWOŁAWCZA  nieruchomości wynosi 30.300,00 zł. netto
/sł. trzydzieści tysięcy trzysta złoty 00/100/ plus podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2021 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Łubniany w pokoju nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

 1. Wpłacą wadium w wysokości 3.030,00zł do kasy lub na konto Urzędu Gminy Łubniany prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Łubnianach Nr 98 8897 0004 2001 0000 0257 0003, najpóźniej do godz. 13.00 w dniu 12.03.2021r. Tytuł przelewu – wadium dz. nr 2179/440 obręb Brynica. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto;
 2. Zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie zał. nr 2 do Regulaminu oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem” Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Brynica, oznaczonej działką nr 1179/440 w Urzędzie Gminy Łubniany najpóźniej do godz. 13.00 w dniu 12.03.2021 r.
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany ul. Opolska 104 oraz na BIP w dniu 18.03.2021 r.
 3. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie (zał.nr 3 do Regulaminu), że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.
 4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT. Zapłatę całej kwoty należy uiścić najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łubniany w pokoju nr 11, e-mail: geodezja@lubniany.pl lub telefonicznie 774270592 w godzinach pracy urzędu.

Wersja XML