Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 18.12.2020 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową) - tryb zdalny

Termin: 18.12.2020, g. 09:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

  PDFuchwala_projekt_zmiana_budzetu.pdf

  PDFuzasadnienie_zmiana_budzetu.pdf

 3. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola

  PDFuchwala_projekt_pomoc_Miasto_Opole.pdf

 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

  PDFuchwala_projekt_porozumienie.pdf

 5. 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego ( dokumentacja projektowo-budowlana  dla zadania, pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska”)

  PDFuchwala_projekt_pomoc_finansowa.pdf

 6. 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania, pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”)

  PDFuchwala_projekt_pomoc_finansowa_1.pdf

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany

  PDFuchwala_projekt_pomoc_de_minimis.pdf

 8. 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany

  PDFuchwala_projekt_studium_uwarunkowan.pdf

 9. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji grantu pod nazwą „ Świadczenie usług transportu door to door na terenie Gminy Łubniany”

  PDFuchwala_projekt_wyrazenie_zgody.pdf

 10. 10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu Usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - mieszkańców Gminy Łubniany mających trudności w poruszaniu się

  PDFuchwala_projekt_regulamin.pdf

 11. 11. Wolne wnioski
 12. 12. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML