Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 26.11.2020 r. - tryb zdalny (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 26.11.2020, g. 10:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021"
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.

  PDFProjekt w sprawie aktualności studium.pdf

  PDFZał. Nr 2.pdf

  PDFZał. Nr 3.pdf

  PDFUzasadnienie.pdf

 8. 8. Wolne wnioski
 9. 9. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML