Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 28.10.2020 r.

Termin: 28.10.2020, g. 12:00

Miejsce: Tryb zdalny

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Łubniany
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 3. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

  PDF  Informacja o stanie oświaty

 4. 4. Omówienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Łubniańskim Ośrodku Kultury – Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i jej filii – organizacja, realizacja zadań i gospodarka finansowa w latach 2017 - 2018 – na wniosek p. Blacha
 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

   PDF  Projekt uchwały

  2. 5.2. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

   PDF  Projekt uchwały

  3. 5.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

   PDF  Projekt uchwały

  4. 5.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   PDF  Projekt uchwały

  5. 5.5. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/7/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

   PDF  Projekt uchwały

  6. 5.6. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej statutu

   PDF  Projekt uchwały

  7. 5.7. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"

   PDF  Projekt uchwały

  8. 5.8. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu

   PDF  Projekt uchwały

  9. 5.9. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

   PDF  Projekt uchwały

  10. 5.10. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki

   PDF  Projekt uchwały

 6. 6. Wolne wnioski
 7. 7. Zamknięcie obrad
Wersja XML