Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach


Procedura sporządzenia mpzp:
 

1. Przystąpienie do sporządzenia projektu:

Załącznik do uchwały nr XVII/118/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 marca 2020 r.

2. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp:

3. Opiniowanie i uzgadnianie projektu:

od 27 lipca 2021 r.

4. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu:

1. Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

2. Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu miejscowego

Brak opisu obrazka

3. Uzasadnienie do projektu uchwały

4. Prognoza oddziaływania na środowisko (załącznik graficzny, oświadczenie autora prognozy)

5. Uchwalenie mpzp:

-

6. Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejście w życie uchwały:

-

Wersja XML