Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Uzupełnienie dokumentacji projektowej Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Zadanie nr 5 (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz

„Uzupełnienie dokumentacji projektowej Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Zadanie nr 5 (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz)” - Znak sprawy: ZP.271.8.2019

1. Treść ogłoszenia:

PDF  Treść ogłoszenia

2. SIWZ wraz z załącznikami:

PDF  SIWZ - skan dolumentu
PDF  SIWZ

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
DOCX  Załącznik nr 2 - Wzór Umowy
DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie
DOC  Załącznik nr 3A - Grupa Kapitałowa
DOC  Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
DOC  Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
DOC  Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów

3. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDF  Informacja o zmianie terminu składania ofert

4. ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PDFZmiana OPZ.pdf

ZIPProjekt Zagospodarowania Terenu - rysunki.zip

5. MODYFIKACJA TREŚCI UMOWY

PDF  Modyfikacja treści umowy - skan dokumentu

PDF  Modyfikacja treści umowy

DOCX  Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
Wersja XML