Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty na bodowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Jełowa - etap IV - kontynuacja

Łubniany, dnia 2008.06.18

ZP/341-0/7/2008

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104


1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap IV - kontynuacja”.
2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 21.05.2008r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 16.06.2008r.
6. Liczba złożonych ofert: 2
7.
Liczba ofert odrzuconych: 0
8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                            ECOKOM Sp. z o.o.
                            ul. Kościelna 8
                            46-022 Luboszyce
9.
Wartość zamówienia:
Netto: 381.217,71 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 71/100)
VAT 22% - 83.867,90 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 90/100)
Brutto: 465.085,61zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 61/100).
10.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą
cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm – TRP Bau Polska Sp. z o.o. z/s. 65-034 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 11 oraz TRP Bau GmbH z/s. D-14532 Stahnsdorf ul. Ruhlsdoefer Strase 103, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 85,70 pkt.
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o. o., z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców. 

                                                                                                  
WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                   DIETER WYSTUB

 

nowa podstrona, dodana 2008-06-18

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-06-18

 

Wersja XML