Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 4.10.2019 r. - nadzwyczajna

Protokół z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy


1. Otwarcie sesji (08:07:00)

Obrady rozpoczęto 2019-10-04 o godz. 08:07:41, a zakończono o godz. 08:31:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Norbert Dreier
 5. Ewald Fila
 6. Waldemar Kalina
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta rozpoczął obrad po czym przywitał wszystkich zebranych Radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele.


1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (08:07:00)

Przewodniczący poinformował, że obecnych jest 12 Radnych na statutowy skład 15 Radnych, a więc wszelkie podejmowane decyzje, uchwały i rozstrzygnięcia mają moc wiążącą.

Nastąpiła zmiana quorum (08:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch


1.2. Wniosek Pana Wójta Pawła Wąsiaka o dodanie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał (08:12:00)

P. Wójt zawnioskował o przyjęcie do porządku dodatkowych dwóch projektów uchwał dotyczących w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę pieców oraz zmiany uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

P. Sekretarz dodał, że w przypadku uchwały dotyczącej przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody zmiana nastąpiła jedynie ostatnim zapisie, mianowicie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” , usunięto zapis o konieczności publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym.

Głosowanie w sprawie wniosku Pana Wójta (08:12:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania, jednogłośnie podjęto wniosek o dodanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał.


1.3. zatwierdzenie porządku obrad (08:12:00)

Przewodniczący Rady Gminy, odczytał proponowany porządek obrad oraz poddał go pod głosowanie. (Zał. Nr 2)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:13:00)

Wyniki imienne:

Porządek obrad, został jednogłośnie zatwierdzony.


2. Podjęcie uchwał: (08:13:00)
2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (08:13:00)

Przewodniczący Rady Gminy, P. R. Buchta poprosił o wyjaśnienia p. Skarbnik. P. K. Kępa – Danek zreferowała proponowane zmiany do uchwały budżetowej na 2019 r. Zgłosiła jednocześnie autopoprawkę do uchwały o kwotę 105,56 zł. Wobec braku pytań, uwag oraz zastrzeżeń, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (08:19:00)

Wyniki imienne:

Autopoprawka została jednogłośnie przyjęta.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (08:20:00)

Wyniki imienne:

Uchwała Nr XII/72/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej wobec powyższego głosowania została jednogłośnie przegłosowana. (Zał. Nr 3)


2.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (08:20:00)

Kwestię powyższego tematu omówiła p. Skarbnik, omawiając w sposób szczegółowy proponowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. P. Skarbnik zgłosiła autopoprawkę, mającą na celu dostosowanie wielkości dochodów i wydatków budżetowych do zmiany wprowadzonej autopoprawką do projektu uchwały budżetowej. Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie autopoprawki.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (08:22:00)

Wyniki imienne:

W wyniku głosowania, autopoprawka została podjęta.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (08:22:00)

Wyniki imienne:

Wobec przeprowadzonego głosowania przez Przewodniczącego Rady Gminy, Uchwała Nr XII/73/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany została przyjęta (Zał. Nr 4)


2.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (08:23:00)

Przewodniczący Rady Gminy podniósł, że projekt został omówiony przez p. Wójta jak również p. Sekretarza, którzy nakreślili zmianę w projekcie, wobec poprosił o zgłaszanie pytań bądź wątpliwości w tej kwestii. Wobec braku zastrzeżeń przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (08:23:00)

Wyniki imienne:

Uchwała Nr XII/74/19 został jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 5)


2.4. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań z przyłączeniem indywidualnych do sieci gazowej" (08:23:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przedstawiony przez p. Mariusza Piestraka – Zastępcę Wójta Gminy. P. M. Piestrak podkreśla, że podjęcie regulaminu umożliwi podpisywanie umów z mieszkańcami, a mieszkańcy mogą zacząć wymieniać źródła ciepła.

P. Kalina zapytał, od kiedy faktury mogą być ponoszone.

P. Mariusz Piestrak odpowiedział, że od 12 września, czyli daty podpisania umowy o dofinansowanie przez Gminę

P. M. Waleska zapytała, czy gaz będzie podłączany tam gdzie jest nitka gazowa. Gdzie mieszkańcy mają zgłaszać potrzebę podłączenia się do sieci gazowej, czy urząd Gminy to pilotażuje?

P. Piestrak odpowiedział.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań z przyłączeniem indywidualnych do sieci gazowej" (08:30:00)

Wyniki imienne:

Uchwała Nr XII/75/19 została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 6)


3. Zamknięcie posiedzenia (08:30:00)

Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności

Nr 2 – Porządek obrad

Nr 3 – Uchwała Nr XII/72/19

Nr 4 – Uchwała Nr XII/73/19

Nr 5 – Uchwała Nr XII/74/19

Nr 6 - Uchwała Nr XII/75/19

Zakończono sesję (08:31:04)

Protokołowała:

Anna Szałatkiewicz

Zatwierdził:
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

Ryszard Buchta

Wersja XML