Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 23.09.2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-09-23 o godz. 13:04:32, a zakończono o godz. 17:40:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Anna Patelska
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski


1. Otwarcie sesji. (13:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta otworzył obrady XI sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich przybyłych radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele, Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim p. Bogusława Walkowicza, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach p. Stanisława Dembowskiego, przybyłych sołtysów oraz p. Mecenasa.


1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (13:04:00)

Zgodnie z listą obecności, na łączną liczbę 15 radnych, na sesję przybyło 12 radnych, zatem wszelkie decyzje, uchwały i rozstrzygnięcia będą miały moc wiążąca.


1.2. zatwierdzenie porządku obrad (13:05:00)

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. (Zał. Nr 2)

P. Fila zawnioskował o zmianę porządku obrad. Proponuje punkt 4.1 - „Wynagrodzenie Wójta” wycofać z porządku obrad oraz skierować go do omówienia na posiedzeniach Komisji.

P. Patelska poprosiła o głos, głos został udzielony. P. Patelska zgłosiła, że projekt został złożony przez kluby Radnych przed sesją, a  więc wszyscy Radni wiedzieli, że taki punkt będzie. Poinformowała również, że Wójt objął swoje stanowisko 10 miesięcy temu oraz realizuje swoje obietnice złożone podczas kampanii wyborczej. Między innymi można wymienić, pozyskiwanie środków unijnych, polepszenie połączeń komunikacyjnych, rozwiązany został również problem ścieżek pieszo – rowerowych oraz reorganizację urzędu. P. Patelska podkreśliła, że Wójt jest otwarty na krzywdę ludzką. Podtrzymuje decyzję, że ten punkt powinien zostać przegłosowany.

Nastąpiła zmiana quorum (13:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Żelasko

P. J. Krzyścin w woli dodania, zgłosił, że to co P. Fila powiedział jest wyrażeniem braku szacunku dla wszystkich zebranych jak i mieszkańców, którzy głosowali na p. Wójta.

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta zwrócił uwagę, że jest to punkt dotyczący porządku obrad a nie czas na personalne ataki.

P. Krzyścin dodał, że p. Fila nie umotywował swojego wniosku, dodał również, że w przypadku wystąpienia uwag do działań Wójta, winny być one zgłoszone.

Przewodniczący kończąc dyskusję pomiędzy Radnymi przeszedł do głosowania.

P.  Patelska ponownie poprosiła o udzielenie głosu, informując że wzrost wynagrodzenia jest niewielki, ponieważ jest to około 1320 zł brutto.

P. Krzyścin dodał, że Wójt Gminy Łubniany zarabia najmniej w porównaniu z ościennymi Gminami.

Przewodniczący p. R. Buchta ponownie poprosił o spokój i przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o zmianę porządku obrad (13:19:00)

Wyniki imienne:

Wobec przeprowadzonego głosowania, wniosek formalny o wykreśleniu punktu 4.1 został przyjęty, wobec czego punkt ten został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy R. Buchta, poddał pod głosowanie cały, zmieniony porządek obrad, w wyniku którego:

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (13:21:00)

Wyniki imienne:

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do zatwierdzenia protokołów z IX i X sesji Rady Gminy Łubniany.


1.3. zatwierdzenie protokołu z IX sesji (13:21:00)

P. Z. Romanowski poprosił o głos, ten został mu udzielony. P. Romanowski przytoczył cytat z  protokołu z IX sesji, gdzie jeden z Radnych podniósł „ Na ostatniej sesji podniesiono stawki za odpady komunalne i obecnie na dzisiejszej sesji zamierzone dochody z tej kwestii proponuje się przerzucić na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników”. Dodał również, że nie zgadza się z tym zapisem, ponieważ jest to manipulowanie informacjami, tak aby mieszkańcy Gminy mogli sobie nakreślić jakiś pogląd. Kontynuując cytuje słowa p. Skarbnik „ twierdzenie, że  wzrost dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych jest przeznaczony na wzrost dochodów na administrację  jest nieuzasadniony, gdyż wcześniej zabezpieczone środki na  realizację tej umowy nastąpiły z środków bieżących”, takie zabezpieczenie tych środków nastąpiło już rok wcześniej. Druga uwaga dotyczy uwagi Radnego, że obecny Wójt chce przekazać kwotę blisko 400 000 zł na zmianę wynagrodzenia. Informuje, że nie zgadza się z  zawartymi w protokole zapisami i nie będzie głosował nad zatwierdzeniem protokołu. Wobec braku dalszych uwag do protokołu Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy Łubniany (13:27:00)

Wyniki imienne:

Wobec przeprowadzonego głosowania, protokół z IX sesji został zatwierdzony.


1.4. Zatwierdzenie protokołu z X sesji (13:28:00)

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta poddał pod głosowanie:

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Gminy Łubniany (13:28:00)

Wyniki imienne:

Protokół z X sesji został jednogłośnie zatwierdzony


2. Informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Łubniany – Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim podkom. Bogusław Walkowicz (13:29:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.  P. Bogusław Walkowicz podziękował Wójtowi oraz P.  A.  Patelskiej za zaproszenie, następnie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa od stycznia do sierpnia 2019 r. P. Walkowicz podkreśla, że był obecny na posiedzeniu połączonych Komisji w dniu 18 września 2019 r. gdzie również przedstawił wnikliwą analizę. Zaznacza jednocześnie, że Gmina Łubniany, jest Gminą bezpieczną. Podkom. Bogusław Walkowicz informuje, że Wójt uratował mieszkańcowi Gminy życie. Wójt wraz z pracownikiem GOPS-u zgłosił pewne zdarzenie, które umożliwiło szybką interwencję i pomoc tej osobie. Udało się tej osobie uratować nie tylko rękę ale z  pewnością też życie. P. B. Walkowicz podziękował Wójtowi Gminy za partnerstwo oraz współpracę. Okazał również wdzięczność za przekazanie środków na nowy pojazd dla Policji, który będzie służył poprawie jakości bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Opolu p. podinsp. Rafała Drozdowskiego – p. B. Walkowicz podziękował za udział i pomoc w zorganizowaniu turnieju strzeleckiego, zaznaczył, że praca z Wójtem to zaszczyt.

P. J. Krzyścin podziękował p. Walkowiczowi za dobrą współpracę z Radnymi, którzy zgłaszają w imieniu mieszkańców niepokojące sygnały.


P. W. Brisch, zgłosił problem w miejscowości Kolanowice dotyczący wzmożonego ruchu, kieruje prośbę aby w okolicach przedszkola wzmożyć kontrole drogowe.


P. R. Buchta zaznaczył, że podczas niedzielnych mszy w Łubnianach, mieszkańcy niewłaściwie parkują od ulicy Dworcowej, gdzie przy konieczności reakcji służb ratowniczych byłby problem z przejazdem.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Wójtowi. Wójt Gminy podziękował za ciepłe, miłe słowa skierowane w jego stronę. Zaznacza, że jest osobą otwartą, która zawsze idzie w  stronę dialogu. Serdecznie dziękuje podkom. Bogusławowi Walkowicz, całej jednostce jak również podinsp. Drozdowskiemu za dialog, rozmowę, która jest niezbędna i skuteczna.
Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta podziękował p. Komendantowi za przybycie oraz przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z podejmowanych działań i decyzji w okresie między sesjami (13:58:00)

 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Wójtowi. Wójt Gminy przedstawił w sposób telegraficzny, liczbowy sytuację z ostatniego kwartału, informując o liczbie zawartych ślubów, zgonów, urodzeń dzieci jak również zamkniętych i nowo otwartych działalności gospodarczych. Odniósł się również do gminnego programu związanego z wymianą pieców. Wójt pragnął zwrócić szczególną uwagę na rozmowę z Prezydentem miasta Opola w kwestii współpracy projektowych, które dotyczyły m.in. realizacji i budowy ścieżek pieszo -  rowerowych, działu oświaty, gdzie został podpisany projekt partnerski, jak również w obszarze pomocy społecznej. Paweł Wąsiak – Wójt poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci do szkół, gdzie dowóz ten jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Od  października zostanie zmieniony rozkład jazdy, bardziej dostosowany do potrzeb mieszkańców. Kolejną kwestią poruszoną są ścieżki rowerowe oraz podłączenie światłowodu na terenie Gminy. Wójt prosi o spotkanie z sołtysami w tej kwestii. Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi za przedstawienie swojej działalności międzysesyjnej oraz przeszedł do kolejnego punktu.

 


4. Podjęcie uchwał (14:11:00)
4.1. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubniany (14:11:00)

Przewodniczący Rady Gminy w tej kwestii oddał głos p. Sekretarzowi. P. Piotr Pośpiech poinformował, że konieczność zmiany statutu  to duża ilość zmian wprowadzonych w  Polskim prawodawstwie, próba wprowadzenia części tych zmian oraz konieczność aktualizacji statutu, który swoją pierwotna datę znajduje w 2003 r. Wszelkie zgłoszone uwagi do nowego projektu Statutu były opracowywane na posiedzeniach właściwej Komisji. Projekt ten miał trafić pod obrady Rady na sesji czerwcowej, jednak ze  względu na jej obfitość projekt, za zgoda Przewodniczącego Rady został włączony pod obrady na sesję wrześniową. W przypadku woli dopowiedzenia pewnych kwestii bądź wątpliwości p. Sekretarz informuje, że jest do dyspozycji Radnych wraz z p.  Mecenasem.

P. J. Krzyścin poprosił o zabranie głosu, który został mu udzielony. Wobec tego poinformował, że w kwestii statutu Radni spotkali się na połączonym posiedzeniu Komisji 18 września br. Przewodniczący Rady Gminy na posiedzeniu poinformował, że miał zbyt mało czasu na zapoznanie się z projektem Statutu, jednocześnie albo kłamiąc albo wyrażając swoją niekompetencję. p. Krzyścin skierował pytanie do Wice Przewodniczącego Rady Gminy, jednocześnie członka Komisji Samorządowej – „ Co Pan robi w sprawie koordynacji działania prac Komisji, skoro Pan Przewodniczący, nie wie co się dzieje w Komisji Samorządowej a Pan jest jednocześnie i członkiem Komisji Samorządowej i Wice Przewodniczącym Rady”.

P. Norbert Dreier w odpowiedzi poinformował, że zauważa „wycieczki personalne”, jednocześnie pragnie przypomnieć, że aktywność została wychwalona przez p.  Sekretarza, ujawniła się również w propozycji Statutu Nr 2, który został zakwestionowany. Zaznacza, że nie brał w nim udziału ze względów które wyjaśni w  wolnych wnioskach. A aktywność jest, jednak częściowo uniemożliwiona.

P. J. Krzyścin podkreśla, że zapytał o mandat Wice Przewodniczącego, powołując się na art. 12 obowiązującego Statutu, jak się ustosunkuje do koordynacji prac Komisji Rady.

P. N. Dreier poinformował, 12 marca były obrady następnie 18 marca, daleko w tył pojawił się 18 września, powtarzając, że po długich przemyśleniach została wysunięta druga propozycja, która została odrzucona.

P. R. Buchta zgłosił, że nie rozumie ataków ze strony p. Krzyścina. Informuje, że po zapoznaniu się z przedstawionym projektem, dużo zapisów było jego zdaniem nieodpowiednich.

P. A. Patelska poinformowała, że 10 marca br. do Biura Rady Gminy przekazała Statut z  poprawkami, 15 marca przekazała maila do P. M. Wyzdak – Kołodziej jakie są dalsze działania z poprawą Statutu Gminy, w odpowiedzi otrzymała informacje, że nie otrzymała uwag od Radnych. Informuje ponadto, że przygotowała szczegółową prezentację dotyczącą zmian w Statucie Gminy, która otrzymali członkowie Komisji. Podkreśla, że od marca był czas na zgłaszanie wszelkich poprawek.

P. Z. Romanowski podkreśla, że skoro przedstawiony projekt był dostępny dla wszystkich od marca, a projekt od Przewodniczącego był złożony cztery dni przed sesją, gdzie nie ma czasu na zapoznanie się z nim to brak tu jest zachowania pewnych standardów. Zapytał również, kto jest autorem przedstawionej drugiej wersji Statutu.

P. T. Pyka w woli wtrącenia poinformował, że skoro kwestie statutu były szczegółowo omawiane na Komisjach to warto przejść do głosowania.

P. R. Buchta odpowiedział, że jest autorem drugiego projektu.

P. K. Krzyścin zauważył, że jutro jest ostateczny termin złożenia tekstu jednolitego Statutu, dzień przed posiedzeniem Komisji został przekazany drugi projekt statutu, gdzie nie było możliwości prac nad nim na posiedzeniu Komisji ze względu na obszerność dokumentu.

P.T. Żelasko złożył wniosek formalny o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy ze względu na brak jego kompetencji.
Głos zabrał p. Sekretarz, informując, że należy zwrócić uwagę na kwestie formalne. Projekt Statutu powinien być podjęty do 24 września 2019 r. ustalając albo jego tekst jednolity lub podjąć całkiem nowe brzmienie Statutu Gminy. Skierował pytanie do p. Mecenasa o wyrażenie opinii i ewentualnych konsekwencji w kwestii nie podjęcia Statutu w dniu dzisiejszym.

P. Mecenas poinformował, że ważnym jest aby do dnia 24 września podjąć tekst jednolity aktualnego Statutu Gminy Łubniany. Sankcja nie podjęcia Statutu jest taka, iż Wojewoda może wystąpić do Sądu Administracyjnego o bezczynność organu samorządu terytorialnego.

P. Sekretarz dodał, że ważnym jest aby nie pozostawiać Gminy bez Statutu, gdyż wywoła to problemy choćby z wołaniem następnych posiedzeń Komisji czy Sesji. Poinformował, że jeśli Rada Gminy nie podejmie projektu Statutu obliguje się do utworzenia tekstu jednolitego wraz z p. Mecenasem obowiązującego Statutu, by nie zaburzyć prac Gminy.

Wójt gminy złożył wniosek o ogłoszenie przerwy.
Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta zarządził 30 min. przerwy.

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady po przerwie informując, o przejściu do głosowania:

Głosowanie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubniany (15:29:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubniany został odrzucony.


4.2. Wniosek formalny przewodniczącego rady gminy w sprawie zmiany porządku obrad (15:32:00)

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 4.11 o  brzmieniu – w sprawie podjęcia uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany.

p. J. Krzyścin dodał, że padł wcześniej wniosek formalny o odwołanie Przewodniczącego i  prosi o wyjaśnienia, kiedy będzie procedowany.

p. Sekretarz wyjaśniając zaznacza, że odwołanie przewodniczącego musi się odbyć na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu osobowego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad dodatkowego punku w sprawie podjęcia uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (15:32:00)

Wyniki imienne:


4.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (15:33:00)

O wyjaśnienia w tym punkcie, Przewodniczący rady gminy poprosił p. Katarzynę Kępa – Danek – Skarbnik Gminy Łubniany. P. Skarbik zreferowała proponowane zmiany do uchwały budżetowej na 2019 r.

Z uwagi na brak pytań, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie:

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (15:41:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Nr XI/63/19 została jednogłośnie podjęta. (Zał. Nr 3)


4.4. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:42:00)

Powyższy temat omówiła p. K. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:44:00)

Wyniki imienne:

Uchwała Nr XI/64/19, która była tematem tego punktu została jednogłośnie podjęta. (Zał. Nr 4)


4.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego (15:44:00)

O Przedstawienie tego tematu, Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Skarbnik. P. K. Kepa – Danek zreferowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego.

P. T. Żelasko zapytał, czy kwota o której mowa, zapewnia budowę ścieżki pieszo – rowerowej.
Wójt w woli odpowiedzi, poinformował, że na odcinek Kępa – Biadacz odszkodowania będą współfinansowane z środków Unijnych w ramach wniosku partnerskiego gdzie liderem jest Powiat Opolski. Odcinek Biadacz – Łubniany, oraz wypłata odszkodowań na tym odcinku są konsekwencją podpisania umowy w kwietniu 2016 r. z wykonawcą dokumentacji projektowej, który dokumentację miał sporządzić na odcinku Kępa – Jełowa. p. Wójt poinformował o nieprawidłowościach w organizacji oraz przeprowadzeniu dokumentacji dotyczącej budowy ścieżek pieszo – rowerowych czego wynikiem jest konieczność wypłat odszkodowań. Podkreśla jednocześnie, że kończy się termin aby Powiat Opolski wypłacił odszkodowania dla osób od końca Biadacza do kapliczki w Łubnianach. Na ten cel, muszą zostać zabezpieczone środki własne.

P. J. Krzyścin skierował pytanie do Wice- Wójta – ile kosztowałby Gminę wykup tych samych terenów ale w ramach projektu.

P. Mariusz Piestrak, Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że dofinansowanie byłoby na poziomie 85% , należałoby więc policzyć z 395 000zł te 85%. W swojej dalszej wypowiedzi informuję, jak dalej będzie się kształtować kwestia ścieżek pieszo – rowerowych.

P. J. Krzyścin zaznaczył, że gdyby postępować zgodnie z projektami Gmina poniosła by koszt w wysokości 60 000 zł a nie 395 000 zł. Koszty te są konsekwencja działania poprzedniej władzy.

Wójt zapytał Radnych, którzy byli Radnymi w poprzedniej kadencji, dlaczego w ten sposób planowano inwestycje oraz jak ta kwestia była przedstawiana.

P. Z. Romanowski zadał dodatkowe pytanie, gdzie w tym czasie była Komisja Rewizyjna. Dołączając się do wypowiedzi, p. Żelasko zapytał o przyszłość pracy Komisji Rewizyjnej wobec zaproponowanych zmian do Statutu Przewodniczącego Rady Gminy.

P. E. Fila poinformował, że było zapewnienie z Aglomeracji, że te środki zostaną zabezpieczone na cały odcinek, później jednak przyszła decyzja że tych środków nie wystarczy. Dlatego było to projektowane na cały odcinek.

P. A. Patelska dodała, że wówczas panował duży chaos w kwestii dotyczącej ścieżek, po przeanalizowaniu protokołów z tamtego czasu można odnieść wrażenie, że ówczesny Wójt prawdopodobnie nie opanował kwestii dotyczącej opracowania dokumentacji w tej kwestii. Jako Radna, informuje, że czuła się niedoinformowana.

Wójt poinformował, że organizacja takiego przedsięwzięcia powinna mieć inny przebieg niż było to zorganizowane.

P. P. Blach, zadały pytanie do p. Fili, kto zapewniał Państwa jako Radnych, że takie pieniądze zostaną zabezpieczone i na jakiej podstawie.

P. Fila odpowiedział, że nie widział żadnego pisma w takiej sprawie. Podczas sesji były rozmowy na ten temat. Nie jest w stanie odpowiedzieć w tej chwili kto takie informacje udzielał.

P. R. Buchta powiedział, że z tego co pamięta, była informacja, że aby być liderem tej inwestycji, powinny być przygotowane projekty.

P. Z. Romanowski zapytał, czy Radni uwierzyli na słowo byłemu Wójtowi w jego zapewnienia.

P. Mariusz Piestrak poinformował, że przygotował pierwotny projekt, który był w tamtym czasie złożony, w którym jest mowa o odcinku Kepa – Biadacz.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego (16:17:00)

Wyniki imienne:

Uchwała Nr XI/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego została podjęta. (Zał. Nr 5)


4.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:17:00)

Przewodniczący rady Gminy poprosił o zreferowanie tematu p. Skarbnik. P. Kępa -  Danek przedstawiła projekt uchwały. Wobec braku pytań oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (16:18:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:18:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania, Uchwała  Nr XI/66/19 została podjęta.(Zał. Nr 6)

Nastąpiła zmiana quorum (16:19:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski


4.7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (16:19:00)

Projekt uchwały przedstawiła p. Skarbnik na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy. Zmiana wynika z konieczności zaktualizowania załącznika dotyczącego funduszu sołeckiego. Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (16:20:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Nastąpiła zmiana quorum (16:20:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Zbigniew Romanowski

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (16:20:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XI/67/19 została jednogłośnie przegłosowana. (Zał. Nr 7)


4.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 lutego 2013 r. (16:21:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta poprosił o wyjaśnienia w tej kwestii Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury, p. Krystiana Czecha, który następnie przedstawił projekt uchwały, który dotyczy zmiany w zapisie regulaminu.
Wójt poprosił o przybliżenie kwestii dotyczącej powołania nowego stanowiska, kwestii finansowych jak również organizacji ośrodka, czy będzie to nowy etat czy reorganizacja ośrodka.

P. Czech w odpowiedzi, poinformował, że w skali roku jest to koszt w granicach 70 000zł w skali roku, gdyby to jednak była osoba już zatrudniona kwota była by to kwota około 30 000zł

P. E. Fila, prosi o wyjaśnienia jak ten problem był rozwiązywany do tej pory podczas nieobecności Dyrektora.

P. K. Czech poinformował, że w ośrodku obowiązuje delegowanie zastępstw. Jest taka osoba, która ma upoważnienie do podpisywania dokumentów finansowych oraz bieżących

P. Patelska zapytała czy delegowanie pracowników wynika z ustawy, i ich działania są zgodne z prawem w kwestii podpisywania dokumentów za dyrektora.

P. K. Czech odpowiedział, że te kwestie reguluje regulamin wewnętrzny ośrodka.

P. Blach zapytał czy oddelegowany pracownik do pełnienia funkcji w zastępstwie ma przyznane dodatkowe wynagrodzenie czy odbywało się to w ramach jej pensji.

P. K. Czech odpowiedział, że dyrektor ma możliwość przyznania 40% dodatku funkcyjnego, w zależności od czasu pełnionego przez tą osobę zastępstwa.

P. J. Krzyścin skierował pytanie, jak Dyrektor widzi potrzeby rozwojowe ŁOK-u.

P. K. Czech w odpowiedzi poinformował o rozwoju i prowadzonych działaniach w ośrodku.

P. T. Pyka dodał, że ośrodek mocno się rozwija również przy pracy instruktorów którzy organizują równe wydarzenia oraz zajęcia.

P. Z. Romanowski poinformował, że zatrudnienie nowej osoby spowoduje przypływ nowych pomysłów.

P. Mecenas zgłosił błąd w ostatnim punkcie, gdzie nie powinno być zapisu o Publikacji w Dzienniku Urzędowym

P. Wójt zgłosił wniosek formalny o wykreśleniu całego ostatniego punktu i nadanie mu formy " Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Pana Wójta o usunięcie par. 3 do projektu uchwały (16:45:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 lutego 2013 r. (16:46:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania Uchwała nie została podjęta.


4.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany (16:46:00)

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, poprosił o wyjaśnienia p. Beatę Bort - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół. P. B. Bort zreferowała projekt uchwały. Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (16:47:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (16:49:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany (16:49:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego Uchwała Nr XI/68/19 została jednogłośnie podjęta. (Zał. Nr 8)


4.10. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (16:50:00)

W tym punkcie wyjaśnienia złożyła p. Katarzyna Skowron - pracownik Urzędu Gminy przedstawiając projekt uchwały. Wobec braku uwag, pytań oraz zastrzeżeń, Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (16:55:00)

Wyniki imienne:

Uchwała Nr XI/69/19 została jednogłośnie podjęta (Zał. Nr 9)


4.11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Luboszyce zgodnie z załącznikiem mapowym (16:55:00)

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyjaśnienia Zastępcę Wójta Gminy , p. Mariusza Piestraka. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały dotyczący przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania dla działki nr 341/82 przy ul Kościelnej w Luboszycach. Głównym powodem dla zmiany, jest konieczność rozwiązania problemu z wiejskim ośrodkiem zdrowia w Luboszycach. Wobec braku pytań, Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Luboszyce zgodnie z załącznikiem mapowym (17:00:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania Uchwała Nr XI/70/19 została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 10)


4.12. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany (17:00:00)

P. Sekretarz zabrał głos, informując że podczas przerwy został przygotowany projekt uchwały w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu, aby zabezpieczyć funkcjonowanie urzędu. Wobec braku uwag oraz pytań poddano projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany (17:04:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania Uchwała Nr XI/71/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany został podjęty (Zał. Nr 11)


5. Wolne wnioski (17:04:00)

P. Sekretarz zabrał głos, informując, że przez sześciu Radnych został złożony wniosek formalny dotyczący odwołania Przewodniczącego Rady Gminy ze swojej funkcji. P. Pośpiech poinformował zebranych o dalszym procedowaniu złożonego wniosku.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (17:15:00)

Wyniki imienne:

Wobec powyższego głosowania wniosek formalny nie został wprowadzony do porządku obrad. W związku z tym, wniosek ten będzie procedowany na kolejnej sesji Rady Gminy.

P. Wójt poprosił p. Ruczkę o złożenie wyjaśnień dotyczących uchylenia projektu w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany. P. Ruczka poinformowała zebranych w kwestii dotyczącej dalszych działań w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany.

P. Wójt poprosił o ponowne pochylenie się nad sprawą Państwa Pawliszyn, który był już przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji. Poprosił jednoczenie p. Mecenasa o przypomnienie tej kwestii.

P. K. Noga - Mecenas poinformował zebranych w sposób szczegółowy o sytuacji p. Pawliszyn. Poinformował jednocześnie, że nie ma takiej woli by przejść do ugody na zaproponowanych warunkach. Jak podkreślił p. Mecenas, Wójt w imieniu Gminy Łubniany zrobi wszystko by p. Pawliszyn uczciwie otrzymała wynagrodzenia za zmniejszenie wartości tej działki i za popełniony błąd urzędników w tamtym czasie.

Głos zabrał pełnomocnik Państwa Pawliszyn. Podkreślił, iż uważa że sytuacja jest bezsporna. Powołuje ponownie do zawarcia ugody przed sądem.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie i przedstawienie sprawy.

P. A. Patelska zawnioskowała, jak wcześniej p. E. Fila, aby wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy opracowały, przeanalizowały projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany.

6. Zamknięcie posiedzenia (17:40:00)

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad, zakończył obrady i podziękował wszystkim za przybycie.

Załączniki:

Nr 1- Listy obecności

Nr 2 – Porządek obrad

Nr 3 – Uchwała Nr XI/63/19

Nr 4 – Uchwała Nr XI/64/19

Nr 5 – Uchwała Nr XI/65/19

Nr 6 – Uchwała Nr XI/66/19

Nr 7 – Uchwała Nr XI/67/19

Nr 8 – Uchwała Nr XI/68/19

Nr 9 – Uchwała Nr XI/69/19

Nr 10 – Uchwała Nr XI/70/19

Nr 11 - Uchwała Nr XI/71/19

Zakończono sesję (17:40:34)

 

Protokołowała:

Anna Szałatkiewicz

 

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Wersja XML