Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na wywóz nieczystości ciekłych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

ZP/341-0/9/2008                                                                          Łubniany, dnia 04.06.2008r. 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 119550-2008 z dnia 04.06.2008r.


Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wywóz nieczystości ciekłych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”

 /Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655)/.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz nieczystości ciekłych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- w wywóz wozem asenizacyjnym ścieków komunalnych,
- zrzut ścieków na oczyszczalni.
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 /Dz. U. z 2007 r., Nr. 241, poz. 1762/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV :  90.11.40.00-9 Usługi gospodarki ściekowej.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, obiekty wg. wykazu.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany: od podpisania umowy do 30 czerwca 2010r.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2008r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2008r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Joachim Świerc, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                  e-mail:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 

Nr

Warunek

 

Sposób oceny

 

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4.

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Obowiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają zezwolenie na świadczenie usług określonych niniejszym zamówieniem.

5.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej jedno zadanie o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. wywóz nieczystości płynnych specjalistycznymi wozami)

6.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

posiadają lub mają dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują wozem asenizacyjnym - min. 1 pojazd (umożliwiający opróżnienie zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 20 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617 z późn. zm.).

7.

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

                                                                                   Wójt Gminy Łubniany
                                                                                    Dieter Wystub

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2008-06-04

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-06-04