Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 26.08.2019 r.


1. Otwarcie sesji (08:37:00)

Obrady rozpoczęto 2019-08-26 o godz. 08:37:36, a zakończono o godz. 09:03:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków (Zał. Nr 1):

 1. Ryszard Buchta
 2. Krzysztof Deinert
 3. Bernadeta Drąg
 4. Norbert Dreier
 5. Ewald Fila
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Tomasz Pyka
 8. Zbigniew Romanowski
 9. Maria Waleska
 10. Tomasz Żelasko
 11. Waldemar Brisch

       a. Stwierdzenie prawomocności obrad (08:37:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta otworzył obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, że na łączną liczbę 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych (Nieobecni byli: p. Piotr Blach, p. Waldemar Kalina, p. Anna Patelska, p. Jacek Roguła), co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad (Zał. Nr 2), wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

       b. Zatwierdzenie porządku obrad (08:38:00)

Głosowanie w sprawie porządku obrad (08:39:00)

Wyniki imienne:


2. Podjęcie uchwał (08:39:00)


2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (08:39:00)

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta poprosił p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Pani K. Kępa - Danek  - Skarbnik zapoznała Radnych z projektem uchwały, przedstawiając szczegółowo zawarty w nim zakres zmian. Całość została przedstawiona zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta podziękował za przedstawienie projektu uchwały oraz zapytał czy ktoś z Radnych ma pytania do przedstawionej uchwały.

- p. J. Krzyścin - zadał pytanie dotyczące wydatku na zakup pompy rezerwowej do przepompowni ścieków w Jełowej - jakie wydatki ponosi WiK a jakie Gmina, dlaczego akurat ten wydatek jest ponoszony z funduszy gminnych a jakie awarie pokrywane przez WiK.

P.K. Kępa - Danek odpowiedziała, że zgodnie z pismem, które zostało złożone przez Łubniańskie Wodociągi i Kanalizację w kwietniu 2019 r., które wskazywało na awaryjność pompy głównej, gdzie przepompownia była odbudowana w 2004 r. Powoduje to konieczność zabezpieczenia płynności przepływu. W zawiązku z powyższym zostało wystosowane pismo ze zgodą Wójta w kwietniu 2019 r. z informacją, że w drugim półroczu 2019 r. zostaną podjęte działania w celu zabezpieczenia środków na zakup pompy rezerwowej. Wartość tego zakupu jest ponoszona w 100% przez Gminę, tj. około 27 tysięcy. Kontynuując p. Kępa Danek informuje, że jest to pompa rezerwowa, która zapewni swobodną wymianę w przypadku awarii, gdyż likwidacja awarii jest od 7 - 14 dni.

P. Jarosław Krzyścin zapytał, czy jest jakaś granica finansowa, która mówi, że np. pewne środki ponosi WiK a od pewnego momentu ponosi Gmina. Czy to jest za każdym razem uznaniowo.

P. K. Kępa Danek - Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o wyposażenie to wchodzi to w zakres infrastruktury technicznej wodociągów, która nie została przekazana do Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji, w związku z czym za tą strukturę odpowiada Gmina a więc występuje konieczność ponoszenia kosztów oraz modernizacji tej sieci aby zapewnić bezpieczeństwo przepływu.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący R. Buchta przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (08:55:00)

Wyniki imienne:

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr X/58/19 (Zał. Nr 3)


2.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (08:55:00)

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta poprosił p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. Pani K. Kępa - Danek  - Skarbnik zapoznała Radnych z projektem uchwały, przedstawiając szczegółowo zawarty w nim zakres zmian.

Wobec braku pytań Przewodniczący R. Buchta przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (08:58:00)

Wyniki imienne:

  W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr X/59/19 (Zał. Nr 4)


2.3. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Wójta Gminy Łubniany jako organ wykonawczy gminy (08:58:00)

Przewodniczący Rady Gminy R. Buchta poprosił o przedstawienie projektu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i petycji p. Krzysztofa Deinerta. P. K. Deinert zaznacza, że w dniu 5 sierpnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła jednogłośnie, że skargę uznaje za niezasadną. W składzie Krzysztof Deinert - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, p. Waldemar Kalina - Członek Komisji, p. Bernadeta Drąg - Członek Komisji (nieobecna), p. Piotr Blach - Członek Komisji, p. Tomasz Żelasko - Członek Komisji.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Buchta przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Wójta Gminy Łubniany jako organ wykonawczy gminy (08:59:00)

Wyniki imienne:

W wyniku powyższego głosowania przyjęto Uchwałę Nr X/60/19 (Zał. Nr 5)


2.4. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. ”Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (08:59:00)

Przewodniczący R. Buchta poprosił p. Beatę Bort - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Łubnianach o przedstawienie projektu uchwały. p. Beata Bort przedstawiła projekt uchwały Radnym, zaznaczając że jeszcze nie wiadomo czy będzie to wkład pieniężny czy wkład jako udostępnienie sali przedszkolnej ze strony Gminy.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Buchta przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. ”Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (09:01:00)

Wyniki imienne:

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr X/61/19 (Zał. Nr 6)


2.5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” (09:01:00)

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały p. K. Kępa - Danek - Skarbnik Gminy Łubniany. P. Skarbik przedstawiła Radnym projekt uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący R. Buchta przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” (09:03:00)

Wyniki imienne:

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr X/62/19 (Zał. Nr 7)

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr X/58/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr 4 – Uchwała Nr X/59/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany
Nr 5 – Uchwała Nr X/60/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany, jako organ wykonawczy gminy
Nr 6 – Uchwała Nr X/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
Nr 7 – Uchwała Nr X/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

 

3. Zamknięcie obrad (09:03:00)


Zakończono sesję (09:03:49)

                                                     Protokołowała:
                                                           Anna Szałatkiewicz
Zatwierdził:
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta

 

Wersja XML