Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Luboszyce - wykonanie dodatkowych przyłączy

ZP/341-0/3/2008                                                                           Łubniany, dnia 25.02.2008r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 25.02.2008r., nr ogłoszenia 37534-2008

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: ,

ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Luboszyce - wykonanie dodatkowych przyłączy”

 /Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655/.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl
Przedmiotem
zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Luboszyce - wykonanie dodatkowych przyłączy, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- przyłącza ciśnieniowe: PE Ø 40mm – 259,5m, PE Ø 50mm – 129,0m, PE Ø 63mm – 183,0m,
- przepompownie przydomowe – 26 kpl. jednopompowe (zbiornik, wyposażenie pompowni).
Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
CPV: 45.23.24.00-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
          45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
          45.23.24.23-3 pompownie ścieków,
          45.23.24.40-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
                                    do odprowadzania ścieków.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Kępa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany - 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2008r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2008r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium – 4500 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                                   
Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,
                                                    Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                                                
e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 500 000,00 zł/brutto.

5.

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności kanalizacyjnej, elektrycznej i geodezyjnej.

W tym dysponują co najmniej osobami: jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami kanalizacyjnymi.

6.

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

7.

Dowód wniesienia wadium

wniosą wymagane wadium

8.

Warunki gwarancji

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

9.

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                    Dieter Wystub

 


nowa podstrona, dodana 2008-02-19

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-02-25