Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach” numer sprawy: ZP.271.2.2019

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach”, poniżej zamieszczamy:

1. Treść ogłoszenia:

PDF  Treść ogłoszenia o zamówieniu nr 548824-N-2019 z dnia 2019-05-2019 r.

2. Dokumentację techniczną:

ZIPZP.271.2.2019.zip
Z01ZP.271.2.2019.z01
Z02ZP.271.2.2019.z02
Z03ZP.271.2.2019.z03
Z04ZP.271.2.2019.z04

Uwaga: Należy pobrać wszystkie części dokumentacji technicznej a następnie użyć oprogramowania 7zip lub WinRar do wyodrębnienia plików z poszczególnych części.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja zapisów w SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PDF  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja z dnia 29.05.2019

PDF  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

PDF  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

PDF  Przedmiar Budowa ulicy Chabrów - branża drogowa

DOCX  Załącznik nr 2 - Projekt umowy modyfikacja

DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie modyfikacja

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT:

PDF  INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
Wersja XML