Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty na Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany


 

ZP/341-0/5/2010
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593;   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 11.06.2010r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 21.06.2010r.
6.      Liczba złożonych ofert: 1
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                    EKO-TRANS
                                                                      Jan Kurowski
                                                              ul. Brynicka 16B
                                                              46-082 Kup
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 105.981,31 zł (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 31/100)
VAT 7% - 7.418,69 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemnaście i 69/100)
Brutto: 113.400,00zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta złotych i 00/100).
Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
 10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
     - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – EKO-TRANS Jan Kurowski, 46-082 Kup ul. Brynicka 16B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
14. Zawarcie umowy
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB

 

nowa podstrona, dodana 2010-06-21

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-06-22
Wersja XML