Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólna klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci Urzędu Gminy Łubniany

Urząd Gminy realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców gminy  przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel., 42 70 533 e-mail: ug@lubniany.pl.
 2. Powołano Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łubniany. Dane kontaktowe: Katarzyna Knap, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, e-mail: iod@lubniany.pl, tel. 77 42 70 534. W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy Urząd Gminy posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia Urząd Gminy od obowiązku informacyjnego).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 3. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
 5. W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w Urzędzie Gminy
w Łubnianach osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.

 1. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Gminy danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 2. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
Wersja XML