Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzule informacyjne obowiązujące w Urzędzie Gminy Łubniany

Klauzule informacyjne obowiązujące w Urzędzie Gminy Łubniany

Klauzule ogólne

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Urzędu Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenia (świadczenia usług) – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla praktykantów w Urzędzie Gminy w Łubnianach – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla stażystów w Urzędzie Gminy w Łubnianach na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z podatkami i opłatami – na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją sesji Rady Gminy Łubniany – na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawiadomieniem o przekazaniu sprawy do organu właściwego – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

DOCXKI - zgoda na lokalizację zjazdu.docx

DOCXKI - opinia o rewitalizacji.docx

DOCXKI - oświadczenie o dostępie działki do drogi.docx

DOCXKI - podział nieruchomości.docx

DOCXKI - procedowanie MPZP.docx

DOCXKI - przydział lokalu komunalnego.docx

DOCXKI - wypis i wyrys z MPZP.docx

DOCXKI - zajęcie pasa w związku z przebudową zjazdu.docx

DOCXKI - zaświadczenie o przeznaczeniu działki w MPZP.docx

DOCXKI - zaświadczenie o zgodności z MPZP.docx

DOCXKI - zgoda wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu.docx

Wersja XML