Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na „Zagospodarowanie centrum wsi Brynica”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie centrum wsi Brynica”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 512715-N-2019 z dnia 12.02.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 512715-N-2019 z dn. 12.02.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1A - Przedmiar robót - drogowa.pdf

PDFZałącznik nr 1B - Przedmiar robót - zieleń.pdf

PDFZałącznik nr 1C1 - Przedmiar robót - elektryczna I.pdf

PDFZałącznik nr 1C2 - Przedmiar robót - elektryczna II.pdf

PDFZałącznik nr 1D - Speczyfikacja techniczna - drogowa.pdf

PDFZałącznik nr 1E - Specyfikacja techniczna - sanitarna.pdf

PDFZałącznik nr 1F - Specyfikacja techniczna - zieleń.pdf

PDFZałącznik nr 1G - Specyfikacja techniczna -elektryczna I.pdf

PDFZałącznik nr 1H - Specyfikacja techniczna - elektryczna II.pdf

ZIPZałącznik nr 1I - Dokumentacja techniczna - drogowa i sanitarna.zip

ZIPZałącznik nr 1J - Dokumentacja techniczna - zieleń.zip

ZIPZałącznik nr 1K - Dokumentacja techniczna - elektryczna I.zip

ZIPZałącznik nr 1L - Dokumentacja techniczna - elektryczna II.zip

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy -Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.pdf

DOCXZałącznik nr 3 - Wzór formularza oferty - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 5 - Wzor oświadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 6 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 7 - Wzór wykazu robot budowlanych - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 8 - Wzór wykazu osób - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.docx

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert ZP.271.1.2019 - Zagospodarowanie centrum wsi Brynica.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDF  ZP.27.1.2019 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDF  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510061031 z dnia 28.03.2019 r.

Wersja XML