Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XLVI/318/22

  Z dnia 18 sierpnia 2022 r.

  W sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie „Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy miejscowości Zawada.”

 • Uchwała Nr XLV/317/2022

  Z dnia 29 lipca 2022 r.

  W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029.

 • Uchwała Nr XLV/316/22

  Z dnia 29 lipca 2022 r.

  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

 • Uchwała Nr XLIV/315/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIX/276/18  Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród  nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.

 • Uchwała Nr XLIV/314/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami

 • Uchwała Nr XLIV/313/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany

 • Uchwała Nr XLIV/312/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2022/2023

 • Uchwała Nr XLIV/311/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029.

 • Uchwała Nr XLIV/310/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

 • Uchwała Nr XLIV/309/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

 • Uchwała Nr XLIV/308/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2021

 • Uchwała Nr XLIV/307/22

  Z dnia 27 czerwca 2022 r.

  W sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2021 r.