Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXII/156/20

  Z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"
  Data publikacji: 28-09-2020 15:33
 • Uchwała Nr XXII/155/20

  Z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Luboszycach przy ul. Rolnej, działka nr 665/118 k.m. 6 obręb Luboszyce.
  Data publikacji: 28-09-2020 10:34
 • Uchwała Nr XXII/154/20

  Z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025
  Data publikacji: 28-09-2020 10:20
 • Uchwała Nr XXII/153/20

  Z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
  Data publikacji: 28-09-2020 10:06
 • Uchwała Nr XXII/152/20

  Z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Data publikacji: 28-09-2020 10:00
 • Uchwała Nr XXI/151/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Turawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Turawa
  Data publikacji: 29-07-2020 11:36
 • Uchwała Nr XXI/150/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020-2024
  Data publikacji: 29-07-2020 11:33
 • Uchwała Nr XXI/149/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2019
  Data publikacji: 29-07-2020 11:29
 • Uchwała Nr XXI/148/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  Data publikacji: 29-07-2020 11:24
 • Uchwała Nr XX/147/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  Data publikacji: 06-07-2020 11:55
 • Uchwała Nr XX/146/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
  Data publikacji: 06-07-2020 11:53
 • Uchwała Nr XX/145/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
  Data publikacji: 06-07-2020 11:51
Wersja XML