Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XLII/300/22

  Z dnia 25 kwietnia 2022 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
  Data publikacji: 12-05-2022 14:16
 • Uchwała Nr XLI/299/22

  Z dnia 25 kwietnia 2022 r. W sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnianach, działającej w strukturach Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach
  Data publikacji: 12-05-2022 14:10
 • Uchwała Nr XLI/298/22

  Z dnia 25 kwietnia 2022 r. W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu
  Data publikacji: 12-05-2022 14:06
 • Uchwała Nr XLI/297/22

  Z dnia 25 kwietnia 2022 r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 12-05-2022 13:59
 • Uchwała Nr XLI/296/22

  Z dnia 25 kwietnia 2022 r. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2022-2026
  Data publikacji: 12-05-2022 13:38
 • Uchwała Nr XLI/295/22

  Z dnia 25 kwietnia 2022 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
  Data publikacji: 12-05-2022 13:35
 • Uchwała Nr XL/294/22

  Z dnia 31 marca 2022 r. W sprawie programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Łubniany
  Data publikacji: 07-04-2022 11:10
 • Uchwała Nr XL/293/22

  Z dnia 31 marca 2022 r. W sprawie uchylenia uchwały nr XXV/182/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" - mieszkańców Gminy Łubniany mających trudności w poruszaniu się„
  Data publikacji: 07-04-2022 11:01
 • Uchwała Nr XL/292/22

  Z dnia 31 marca 2022 r. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Łubniany na lata 2021 - 2031
  Data publikacji: 07-04-2022 10:54
 • Uchwała Nr XL/291/22

  Z dnia 31 marca 2022 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/258/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Łubniany jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie  programowania w latach 2023-2027
  Data publikacji: 07-04-2022 10:50
 • Uchwała Nr XL/290/22

  Z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2022
  Data publikacji: 07-04-2022 10:48
 • Uchwała Nr XL/289/22

  Z dnia 31 marca 2022 r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
  Data publikacji: 07-04-2022 10:32
Wersja XML