Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLII/296/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Łubniany uchwalonego Uchwałą Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Komisji skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Łubniany",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łubniany",

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany",

d) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Łubniany",

e) dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym";


2) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada uchwala corocznie plan wydatków jednostek pomocniczych - sołectw, a w przypadku rozstrzygnięcia przez Radę o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - plan wydatków sołectw stanowiący fundusz sołecki, do uchwały budżetowej, określający wydatki sołectw w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Sołectwa, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z planu, o którym mowa w ust. 2, do budżetu Gminy.";


3) dodaje się w § 8 pkt 6 w brzmieniu: "Skarg, wniosków i petycji";
4) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Komisarz Wyborczy, w terminie o którym mowa w ustawie o samorządzie gminnym.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji",


5) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Obsługę administracyjno - techniczną sesji Rady zapewnia Wójt ",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Obsługa, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:


1) sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych i gości zaproszonych oraz dostarczenie adresatom;
2) przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym;
3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad;
4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad;
5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji;
6) przekazanie uchwał do organu nadzoru.";
6) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.”;
7) w § 24 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Na sesji Rady, w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona jest debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniami radnych.";
8) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, a także wykaz głosowań zawierający określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się „za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw” czy „wstrzymał się od głosu”, chyba że głosowanie było tajne";
9) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.";
10) w § 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przed rozpoczęciem głosowania na sesji stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworum, tj. czy na sali obrad jest wymagana liczba radnych.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw", czy - o ile to dopuszczalne w procedurze danego głosowania - „wstrzymuje się od głosu", dodatkowo sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w ust. 2 głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego Rady, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy - o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania - „wstrzymuje się od głosu".";


11) w § 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez członków danej komisji na pierwszym posiedzeniu tej komisji.",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Rady na posiedzeniu Komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek Komisji.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Do czasu wyboru przewodniczacego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek Komisji, który wyrazi na to zgodę.";


12) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, o których mowa w § 64 ust. 1 i 2 pkt 1, § 65 ust. 1, § 66 ust. 1-2 oraz § 67.”;
13) w § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.”;
14) rozdział VII ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH zastępuje się rozdziałem „Rozdział VII KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI" o następującej treści: „ § 71. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady: 1) skarg na działalność Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków;
3) petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady ustnie.

§ 72. Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Przewodniczący Rady niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji. § 73. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół zgodnie z § 43 ust. 2 oraz odpowiednio z § 29. 2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:
1) wystąpić do Wójta albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;
2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.

§ 74. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji. 2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. Przepisy § 15 dotyczące zwoływania Rady stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów.
3. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, czynności tych dokonuje członek komisji, o którym mowa w § 39 ust. 2.

§ 75. 1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba, że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby. 2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji złoży wniosek o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności Komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu Komisji.
3. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji wybierany jest spośród członków komisji na pierwszym jej posiedzeniu.

§ 76. 1. Komisja składa Radzie do 31 marca roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, a w roku upływu kadencji nie później niż na ostatniej sesji kończącej się kadencji Rady. 2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informację o przedstawionych Radzie sprawach związanych ze skargami na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioskami i petycjami składanymi przez obywateli.";
15) Rozdział VII ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH staje się: Rozdział VIII ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH;
16) § 71 statutu Gminy Łubniany staje się § 77 statutu;
17) § 72 statutu Gminy Łubniany staje się § 78 statutu, a ust. 1 tego paragrafu otrzymuje brzmienie: „Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.";
18) § 73 statutu Gminy Łubniany staje się § 79 statutu;
19) § 74 statutu Gminy Łubniany staje się § 80 statutu;
20) § 75 statutu Gminy Łubniany staje się § 81 statutu;
21) § 76 statutu Gminy Łubniany staje się § 82 statutu;
22) § 77 statutu Gminy Łubniany staje się § 83 statutu;
23) § 78 statutu Gminy Łubniany staje się § 84 statutu;
24) Rozdział VIII TRYB PRACY WÓJTA staje się: Rozdział IX TRYB PRACY WÓJTA;
25) § 79 statutu Gminy Łubniany staje się § 85 statutu;
26) Rozdział IX ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA staje się: Rozdział X ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA;
27) § 80 statutu Gminy Łubniany staje się § 86 statutu;
28) § 81 statutu Gminy Łubniany staje się § 87 statutu;
29) § 82 statutu Gminy Łubniany staje się § 88 statutu;
30) Rozdział X PRACOWNICY SAMORZĄDOWI staje się: Rozdział XI PRACOWNICY SAMORZĄDOWI;
31) § 83 statutu Gminy Łubniany staje się § 89 statutu i otrzymuje brzmienie: „1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru - Wójt;
2) powołania - Zastępca Wójta, Skarbnik;
3) umowy o pracę - pozostali pracownicy.

2. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.
3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.";
32) Rozdział XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE staje się: Rozdział XII statutu Gminy Łubniany;
33) § 84 statutu Gminy Łubniany staje się § 90 statutu;
34) § 85 statutu Gminy Łubniany staje się § 91 statutu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 4. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się począwszy od kadencji Rady następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała wejdzie w życie.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-09-2018 zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2676

Wersja XML