Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLII/295/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana                                       z dnia 20 sierpień 2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany 24 sierpień 2018 r.) oraz przekazanej przez Starostę Opolskiego w dniu: 03 września 2018 r., złożonej do Rady Gminy Łubniany (data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany: 05 wrzesień 2018 r.), dotyczącej niepodjęcia działań przez Wójta Gminy Łubniany w sprawie utrudnionego i ograniczonego zjazdu z drogi Gminnej ul. Grunwaldzka w m. Kępa na działkę           posesja oznaczona nr                   , w m. Kępa, zasypanych rowów oraz parkowania samochodu osobowego i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Łubniany stwierdza, że skarga jest nieuzasadniona, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany do zawiadomienia skarżącego i Starostę Opolskiego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF  Uchwała_Nr_XLII_295_18
 

 

Wersja XML