Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany

       WÓJT GMINY ŁUBNIANY                                 

zgodnie z art. 13 ust. 1, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r. , poz. 2108)
                                                                                 ogłasza

                                                      I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Biadaczu tj. :

- działka nr 226/73 k.m. 4 obręb Biadacz o pow. 0,1757 ha, pozycja rej. nr G 296, KW OP1O/00076055/8.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „PE" – teren udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego, przeznaczony do odkrywkowego wydobywania wraz z zakładem przeróbczym.

CENA WYWOŁAWCZA  nieruchomości wynosi 10.000,00 zł. netto

/ sł. dziesięć tysięcy złotych 00/100/ plus podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2018r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 7.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ustnego ograniczonego. Ze względu na brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości i ukształtowania terenu, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania.

3.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. kwoty 500,00zł. /sł. pięćset złotych 00/100/ na konto Urzędu Gminy w Łubnianach  BS Łubniany nr 98889700042001000002570003 w dniu 28.12.2017r. W tytule wpłaty należy podać nr działki, obręb z dopiskiem wadium. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.  

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

6.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do aktu notarialnego.

8.Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

9.Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 29.12.2017r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w pok. 11 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 11 –  tel. 077 4270-592.

                                                                                                                         Krystian Baldy

                                                                                                                   Wójt Gminy Łubniany

   

Wersja XML