Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach

Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 6 maja 2011 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach
 
Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łubnianach.
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, na stronie internetowej Gminy Łubniany www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                                       Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                                             Krystian Baldy
 
 
 
 
                                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia
                                                                                           Wójta Gminy Łubniany
                                                                                            Nr 39/2011r. z dnia 6.05.2011 r.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ŁUBNIANACH
46-024 Łubniany, ul. Opolska 51
 
 
1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia następujące wymagania:
a)    ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
b)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d)   uzyskała:
-       co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
-       pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-       w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
-  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f)    nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 4) ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
g)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
i)     nie był karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm. 5) ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 6)).
 
 
2.        Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która:
a)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b)   ukończyła studia magisterskie;
c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie;
f)    spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. b, e, g, i.
 
3.        Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły;
b)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającym w szczególności informację o:
-       stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-       stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-       stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3 lit. c;
e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych wraz z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenia kolegium nauczycielskiego albo nauczycielskiego kolegium języków obcych, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4));
j)     oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5));
k)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
l)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach” w terminie do dnia 31 maja 2011 r. do godziny 15.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany,  ul. Opolska 104, 46 – 024 Łubniany.
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łubniany.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
                                                                                                                                                   Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                                                         Krystian Baldy
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Karpin
Data wytworzenia: 2011-05-06
Wersja XML