Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin naboru na wolne stanowisko

Zarządzenie Nr 89/2013

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 21 listopada 2013 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany.

 

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), w związku z Rozdziałem 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się ”Regulamin naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin określony w ust. 1 stosuje się również przy naborze na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany, o ile zasady ich naboru nie zostały określone w odrębnych przepisach.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21 maja 2008 r.  w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Gminy Łubniany oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Treść zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łubnianach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy


DOCZałącznik Nr 4 do Regulaminu naboru.doc

DOCZałącznik Nr 3 do Regulaminu naboru.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Regulamiu naboru.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Regulaminu naboru.doc

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 89 z 2013 r. - Regulamin naboru.doc

DOCZarządzenie Nr 89 z 2013 r..doc


PDF    Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2013 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

Wersja XML