Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał - 2011 r.

1) W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  DOCU C H W A Ł A Nr.doc  XLSWieloletnia pr.finansowa.xls  XLSObjaśnienia do WPF na 2011 r.xls  XLSPrzedsięwzięcia.xls  DOCUzasadnienie do wprowadzonych zmian w projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia.doc

2) W sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU c h w a ł a N r - projekt.doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej na 2011 r przedstawionego Radzie.doc   PDFDochody na 2011 r.pdf   PDFWydatki na 2011 r.pdf    XLSPrzychody i rozchody na 2011 r.xls XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls  XLSDochody zlecone w 2011 r.xls   XLSWydatki zlecone w 2011 r.xls XLSDochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2011 r.xls   XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls     XLSDochody jednostek oświaty na 2011 r.xls   XLSWydatki sołectw na 2011 r.xls  

3) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFZmiana poż. Kan. Brynica - WFOŚiGW.rtf DOCUzasadnienie - pożyczka WFOŚ i GW.doc

4) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFZmiana poż. Kan. Brynica - BGK.rtf   DOCUzasadnienie do Uchwały Nr - BGK.doc

5) W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin " Dolna Mała Panew " DOCProjekt - wyznaczenie przedstawicieli do Dolnej Małej Panwi.doc

6) W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  DOCProjekt uchwały - program współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

7) W sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze  oraz zasad zwalniania z tych opłat  ODTUchwała usługi dobra (2).odt   DOCUsługi tabela.doc   DOCUzasadnienie Usługi.doc

8) W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków   DOCuchwała taryfy za wodę i ścieki 2012.doc

9) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa   DOCUchwała zmiana studium Kępa 2011r .doc    PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf  PDFZałącznik nr 2 - część tekstowa - Studium Kępa - 01.02.2011.pdf   PDFZałącznik nr 3 do uchwały - Rozstrzygnięcie uwag.pdf    PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Kępa 2011.pdf

10) W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony DOCPROJEKT o zasadach zbywania 7.02.doc

11) W sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany"  DOCregulamin po komisjach 09.02.2010 + uzasadnienie.doc

12) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.   DOCUchwała Nr XXX 163 09.doc   DOCUZASADNIENIE alkohol.doc

13) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.    DOCUchwała Nr XXX 164 09.doc   DOCUZASADNIENIE narkomania.doc   DOCUzasadnienie uchwała przemoc.doc

14) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCProjekty uchwał - plan pracy komisji.doc   DOCPlan Pracy Komisji Oświatowej.doc

15) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCProjekt - plan pracy Komisji Rolno - Gospodarczej.doc   DOCPlan pracy Komisji Rolno - Gospodarczej.doc

16) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.    DOCProjekt - plan pracy Komisji Rewizyjnej.doc    DOCPlan pracy kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r .doc

17)  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 28.03.2011 - projekt II.doc   XLSPrzychody i rozchody na 2011 r- zm. 28.03.2011 r.xls   XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 28.03.2011 r.xls  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany.- II.doc

18) W sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2012 rok środków funduszu sołeckiego DOCU C H W A Ł A na 2012 r I wersja.doc  DOCU C H W A Ł A na 2012 r II wersja.doc   DOCUzasadnienie do Uchwały na rok 2012.doc

19) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  DOCUchwała program przemoc.doc    DOCProgram przemoc.doc  DOCUzasadnienie uchwała przemoc.doc

20) W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   DOCUCHWALA_-_TWORZENIE_ZESPOLU_1.doc

21) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa  PDFUchwała zmiana studium Kępa 2011r..pdf   PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Kępa 2011 - ponowne uchwalenie.pdf   PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf  PDFZałącznik nr 2 - część tekstowa - Studium Kępa - 01.02.2011.pdf  PDFzałącznik nr 3.pdf

22) W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCUchwała Nr Poczta Luboszyce.doc    DOCuzasadnienie uchwałyPoczta Luboszyce.doc 

23) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Samorządowej.doc   DOCZałącznik do projektu - plan pracy Komisji Samorządowej.doc

24) W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso DOCUCHWAŁA N1 doc i nkasenci (2)łubniany.doc   DOCU Z A S A D N I E N I E.doc

25) W sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany  DOCPROJEKT UCHWAŁY PP 2011.doc

26) W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  DOCProjekt - Zespół interdyscyplinarny.doc   DOCuzasadnienie do uchwały.doc 

27) W sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania DOCuchwala_Gmina_Lubniany_dodatki_opiekuncze.doc   DOCUzasadnienie Usługi.doc

28) W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCProjekt uchwały - zgoda na najem lokalu.doc    DOCUzasadnienie - umowa najem.doc

29) W sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany za lata 2009-2010"  DOCUchwała w sprawie przyjecia raportu z POŚ.doc  DOCRaport z wykonania POŚ.doc

30) W sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łubniany za lata 2009-2010"  DOCUchwała w sprawie przyjecia sprawozdania z PGO.doc  DOCSprawozdanie z realizacji PGO..doc

31) W sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso DOCZmiana uchwały( podst. pr. ).doc  DOCUzasadnienie do zmiany Uchwały- inkaso.doc

32) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A Nr.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc    XLSWieloletnia pr.finansowa.xls  XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 16.05.2011 r.xls  XLSPrzedsięwzięcia.xls

33) W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  RTFUchwała w sprawie pożyczki. M-.rtf   DOCUzasadnienie do Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc

34) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu  DOCUchwała Starostwi powiatowe.doc  DOCUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy.doc 

35) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 16.05.2011 - projekt II.doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany.- II.doc   XLSPrzychody i rozchody na 2011 r- zm. 16.05.2011 r.xls     XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls   XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls  XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 16.05.2011 r.xls

36) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Wójta Gminy Łubniany kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Łubnianach z Ludowym Zespołem Sportowym "Śląsk" Łubniany  DOCProjekt uchwały o uzyczeniu Łubniany.doc

37) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Wójta Gminy Łubniany kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Luboszycach z Ludowym Zespołem Sportowym Luboszyce DOCProjekt uchwały o uzyczeniu Luboszyce (2).doc

38) W sprawie przystąpienia do prac nad strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 - 2020 DOCuchwała strategia.doc

39) W sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2010 r.  DOCProjekt Uchwały zatwierdzenie sprawozdań za 2010r.[1].doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2010 r.doc

40) W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCProjekt - udzielenie absolutorium.doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.doc

41) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU C H W A Ł A Nr.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc   XLSWieloletnia pr.finansowa.xls  XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 27.06.2011 r.xls  XLSPrzedsięwzięcia.xls

42) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 27.06.2011 - projekt II.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc  XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls  XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls

43) W sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany DOCuchwała zmieniająca opłaty PP 2011.doc  DOCUzasadnienie uchwała PP zmiana 2011.doc

44) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa DOCUchwała zmiana studium Kępa 2011r..doc  DOCUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Kępa 2011 - ponowne III uchwalenie.doc 
  PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr .............. z dn. ...........2011r.- zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf   PDFZałącznik nr 2 - część tekstowa - Studium Kępa.pdf   DOCzałącznik nr 3.doc  DOCStanowisko Wójta w spr. nieuwzgl. uwagi.doc

45) W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków DOCProjekt - przedłużenie taryf.doc

46) W sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011-2014   DOCUchwała program zabytki.doc    PDFProgram Opieki nad Zabytkami Gminy ŁUBNIANY 2011-2014.pdf

47) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCuchwała dotacje na zabytki poprawiona 14.06.2011.doc

48) W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki  DOCuchwala_RG_LUBNIANY_plan_nadzoru_nad_zlobkami.doc

49) W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  DOCProjekt uchwały wpis do rejestru żłobki 2011.doc

50) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCU C H W A Ł A Nr.doc    DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc    XLSWieloletnia pr.finansowa.xls   XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 26.09.2011 r.xls   XLSPrzedsięwzięcia.xls

51) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 09.2011 r - projekt II.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc   XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls   XLSDochody jednostek oświaty na 2011 r.xls   XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 26.09.2011 r.xls

52) W sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym  DOCprojekt nadania nazwy ulic (4).doc  JPEGMapa - ul. Sadowa.jpeg  JPEGMapa - ul. Topolowa.jpeg  JPEGMapa - Kasztanowa.jpeg    JPEGMapa - Cyprysowa, Brzozowa.jpeg
 JPEGMapa - ul. Zielona.jpeg  JPEGMapa - ul. Kościelna.jpeg

53) W sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Łubniany do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja żródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany"  DOCuchwała upoważnienie.doc

54) W sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  DOCuchwała taryfy przedłużenie NOWELA.doc

55) W sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn.,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013   JPEGProjekt uchwały - zabezpieczenie wkładu własnego.jpeg   DOCUzasadnienie do projektu uchwały - zabezpieczenie wkładu własnego.doc

56) W sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany", który  będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013  JPEGProjekt uchwały - utrzymanie trwałości rezultatów projektu.jpeg  DOCUzasadnienie do projektu uchwały - utrzymanie trwałości rezultatów projektu.doc

57) W sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Łubniany" DOCPrzystąpienie do POKL - uchwała.doc  DOCUzasadnienie - projekt Aktywne przedszkolaki w gminie Łubniany.doc

58) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCU C H W A Ł A Nr.doc   XLSWieloletnia pr.finansowa.xls   XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 25.10.2011 r.xls   XLSPrzedsięwzięcia.xls   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc

59) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 25.10.2011rdoc.doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc

60) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu DOCUchwała Nr Poczta Luboszyce do 31 12 2011.doc   DOCuzasadnienie uchwały Poczta Luboszyce do 31.12.2011.doc

61) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie wyznaczenia złóż kruszywa naturalnego "Brynica I" i "Brynica II" w Brynicy DOCProjekt - zmiana Studium Brynica.doc   PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Brynica złoża.pdf   PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium Brynica - złoża.pdf  PDFZałącznik Nr 2 do uchwały - zmiana studium Brynica złoża.pdf  PDFZałącznik nr 3 do uchwały - zmiana studium Brynica złoża.pdf  PDFUwaga.pdf  PDFStanowisko Wójta - zmiana studium Brynica złoża.pdf

62) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015  DOCU C H W A Ł A Nr.doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 23.11.2011 r.doc  XLSWieloletnia pr.finansowa lata 2011 - 2020.xls  DOCObjaśnienia do WPF.doc  XLSPrzedsięwzięcia 2011 - 2020.xls

63) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu listopad.2011rdoc.doc   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc   XLSPrzychody i rozchody na 2011 r- zm. 23.11.2011 r.xls  XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls  XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 23.11.2011 r.xls

64) W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości DOCProjekt uchwały - stawki od nieruchomości.doc  DOCUzasadnienie - stawki podatku od nieruchomości.doc

65) W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych DOCProjekt uchwały - podatek od środków transportowych.doc

66) W sprawie obniżenia ceny żyta DOCProjekt uchwały - obniżenie ceny żyta.doc   DOCuzasad.do obniżki ceny skupu zyta.doc

67) W sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego DOCProjekt uchwały - wzory formularzy podatkowych.doc  DOCuzasad.wzory inf..doc   DOCZał. Nr 1 - informacje - leśny, rolny, od nieruchomości.doc   DOCZał. Nr 2 - deklaracja od nieruchomości.doc  DOCZał. Nr 3 - podatek rolny.doc   DOCZał. Nr 4 - deklaracja leśny.doc

68) W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 DOCProjekt - program współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc   DOCUzasadnienie - program współpracy.doc

69) W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r.  JPEGProjekt uchwały - taryfy za wodę i ścieki.jpeg JPEGUzasadnienie do projektu uchwały - taryfa za wodę i ścieki.jpeg

70) W sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011-2020 JPEGProjekt uchwały - Strategia Rozwoju Gminy.jpeg   JPEGUzasadnienie do projektu uchwały - Strategia Rozwoju Gminy.jpeg  PDFStrategia Rozwoju Gminy Łubniany - 18 11 2011.pdf

71) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   DOCU C H W A Ł A Nr.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 19.12.2011 r.doc  XLSWieloletnia pr.finansowa lata 2011 - 2020.xls XLSPrzedsięwzięcia 2011 - 2020.xls  DOCObjaśnienia do WPF.doc

72) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 19.12.2011 r.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc   XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls  XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 19.12.2011 r.xls

73) W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2012-2020 DOCU C H W A Ł A Nr.doc   PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf  XLSPrzesięwzięcia - str. 1 i 2.xls  XLSPrzedsięwzięcia str. 3.xls  XLSPrzesięwzięcia - str. 4.xls  XLSPrzesięwzięcia - str. 5.xls  XLSPrzedsięwzięcia str. 6 i 7.xls   XLSPrzedsięwzięcia - str. 8.xls  XLSPrzesięwzięcia - str. 9.xls  DOCObjaśnienia do WPF.doc DOCZmiany wprowadzone w Projekcie WPF na 2012 r przedłożone do zatwierdzenia.doc

74) W sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.  DOCU c h w a ł a N r - na 2012 r.doc  PDFDochody na 2012 r - zał. nr 1.pdf  PDFWydatki na 2012 r.pdf  XLSKopia PRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r.xls  PDFZadania inwestycyjne na 2012 r - Zał. nr 4.pdf  PDFDochody na zadania zlecone - Zał. nr 5 Tab. I.pdf  PDFWydatki na zadania zlecone 2012 r - Tab. II.pdf   XLSKopia Dochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2012 r.xls  XLSKopia Dotacje z budżetu na 2012 r.xls  XLSKopia Dochody jednostek oświaty na 2012 r.xls  DOCZmiany wprowadzone w Projekcie budżetu na 2012 r przedłożone do zatwierdzenia.doc

75) W sprawie:udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu DOCProjekt uchwały - zgoda na najem lokalu.doc  DOCuzasadnienie uchwały Poczta Luboszyce do 31.12.2012.doc

76) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok DOCprojekt uchwały - program profilaktyki alkoholowej.doc  DOCUzasadnienie do projektu uchwały - program profilaktyki alkoholowej.doc

77) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok DOCProjekt uchwały - Program Przeciwdziałania Narkomanii.doc  DOCUzasadnienie do projektu uchwały - Program Przeciwdziałania Narkomanii.doc

78) W sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 DOCUchwała_wklad wlasny projekt poprawiony30.11.2011 (6).doc

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Święch
Data wytworzenia: 2011-01-13

 

 

Wersja XML