Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 163733-2014 z dnia 29.07.2014r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 163733-2014 z dn. 29.07.2014r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Dostawa samochodu OSP Łubniany.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz usług - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 6 - Szczegółowy opis parametrów techniczno - użytkowych - Dostawa samochodu OSP.doc

PDFZałącznik nr 7 - formularz Umowy - Dostawa samochodu OSP.pdf

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Dostawa samochodu OSP.doc

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo ZP.271.OSP.1.A.2014 - Odpowiedź na zapytania do SIWZ I.pdf
 

Wersja XML