Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102 655 O ul. Ks. Klimasa wraz z przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi w miejscowości Brynica"

Łubniany, dnia 2014.06.16

ZP.271.3.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104


 

 1. Nazwa zadania: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102 655 O ul. Ks. Klimasa wraz z przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi w miejscowości Brynica”.
 2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 547.
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 26.05.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 12.06.2014r.
 6. Liczba złożonych ofert: 2
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych „MOSTY-PRDiM”

                          Sp. z o.o.

                          ul. Grunwaldzka 76

                          47-220 Kędzierzyn-Koźle

 1. Wartość zamówienia:

Netto: 394.434,30 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i 30/100)

VAT 23% - 90.719,89 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i 89/100)

Brutto: 485.154,19 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i 19/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

 1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych „MOSTY-PRDiM” Sp. z o.o. z/s. 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 76, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 487,10 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY


 

PDFPismo ZP.271.3.C.2014 - Informacja o wyniku postępowania.pdf


 

Wersja XML