Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2012 r.

1.

2.

3. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego DOCZarządzenie Nr 3 z 2012 r..doc 

4. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego DOCZarządzenie Nr 4 z 2012 r..doc

5. W sprawie  ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 5 z 2012 r..doc

6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieuchomości przeznaczonej do sprzedaży DOCZarządzenie Nr 6 z 2012 r..doc

7. W sprawie poowłania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym DOCZarządzenie Nr 7 z 2012 r..doc

8. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa  DOCZarządzenie Nr 8 z 2012 r..doc

9. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  DOCZarządzenie Nr 9 z 2012 r..doc

10. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Łubniany DOCZarządzenie Nr 10 z 2012 r..doc

11. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  - Łubniany DOCZarządzenie Nr 11 z 2012 r..doc

12. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 DOCZarządzenie Nr 12 z 2012 r..doc

13. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2012 r.  DOCZarządzenie Nr 1 13 2012.doc

14. W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany  DOCZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 14 z 2012 r..doc 

15. W sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego będącego w mieszkaniowym zasobie Gminy Łubniany DOCzarządzenie nr 15 z 2012r..doc

16.

17. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie nr 17-2012.pdf

18. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie nr 18-2012.pdf

19. W sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży DOCZarządzenie Nr 19 z 2012 r..doc

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży DOCZarządzenie Nr 20 z 2012 r..doc

21. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. RTFzarządzenie nr 21 z 2012 r..rtf

22. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2009 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędącyh nauczycialmi zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Kępie DOCZarządzenie Nr 22 z 2012 r..doc

23.

24. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 24 z 2012 r..pdf

25. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. RTFZW Nr 25- zmiana dot.cel. 16.03.2012 r.rtf

26. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 26 z 2012 r..doc

27. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży DOCZarządzenie Nr 27 z 2012 r..doc

28. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 28 z 2012.doc

29. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 29 z 2012r.doc

30.

31.

32. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2012 roku DOCZarządzenie Nr 32 z 2012 r.doc

33. W sprawie dnia wolnego w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 33 z 2012 r.doc

34. W sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Łubniany na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa DOCZarządzenie Nr 34 z 2012 r.doc

35. W sprawie określenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy, Kępa działka nr 155/34 km 2 obręb Kępa DOCZarządzenie Nr 35 z 2012 r.doc

36. W sprawie określenia wzoru arkusza organizacji szkoły/przedszkola oraz wzoru załączników DOCZarządzenie Nr 36 z 2012 r.doc

37. W sprawie ustalenia planu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Inspektora ds. organizacyjnych z Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 37 z 2012 r.doc

38. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 38 z 2012 r.doc

39. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia DOCZarządzenie Nr 39 z 2012r.doc

40. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia DOCZarządzenie Nr 40 z 2012 r.doc

41. W sprawie zmiany planu dochodow i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. RTFZarządzenie Nr 41 z 2012 r.rtf

42. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości DOCZarządzenie nr 42 z 2012r..doc

43. W sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym DOCZarządzenie Nr 43 z 2012 r..doc DOCZałącznik nr 1 do Regulaminu.doc DOCZałącznik nr 2 do Regulaminu.doc

44. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 44 z 2012 r.doc

45.

46. W sprawie udzielenia pożyczki Łubniańskiemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej w Łubnianach. DOCZ a r z ą d z e n i e Nr 46 z 2012 r.doc r.doc

47. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. DOCZarządzenie Nr 47 z 2012 r.doc

48.

49. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 49-2012.doc

50. W sprawie korzystania z odbiorników radiofonicznych na terenie Urzędu Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 50 z 2012 r..doc

51. W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej DOCZARZĄDZENIE NR 51 z 2012 r.doc

52. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 52-2012.doc

53. W sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia DOCZarządzenie Nr 53 z 2012 r.doc

54. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związnych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. DOCZarządzenie Nr 54 z 2012 r.doc

55. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej pracownika Referatu Organizacyjnego Pani Magdaleny Wyzdak DOCZarządzenie Nr 55 z 2012 r.doc

56.

57. W sprawie zmiany regulaminu pracy wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2005 Wójta Gminy Łubniany z dnia 24.01.2005 r. DOCZarządzenie Nr 57 z 2012 r.doc DOCXZałącznik nr 1 do zarzadzenia 57 wójta.docx

58. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZARZĄDZENIE NR 58.doc

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.RTFZarządzenie Nr 59 z 2012 r.rtf

60. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 60 z 2012 r..doc

61.

62. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Jełowej ul. Oleska 2b, 46-024 Jełowa DOCXZARZĄDZENIE Nr 62 z 2012 r..docx

63. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Brynicy ul. Powstańców Śl. 67, 46-024 Brynica DOCXZARZĄDZENIE Nr 63 z 2012 r..docx

64. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Kępie ul. Zawadzka 5, 46-022 Kępa DOCXZARZĄDZENIE Nr 64 z 2012 r.docx

65.

66.

67. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznychRTFZarządzenie Nr 67 z 2012 r.rtf

68.

69. W sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 69 z 2012 r..doc DOCZałącznik do Zrządzenia Nr 69 z 2012 r..doc

70. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli. DOCZarządzenie Nr 70 z 2012.doc

71. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.DOCZarządzenie Nr 71 z 2012 r..doc

72. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy Łubniany.DOCZarządzenie Nr 72 z 2012 r..doc

73. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"DOCZarządzenie Nr 73 z 2012 r..doc

74. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.DOCZarządzenie Nr 74 z 2012 r.doc

75. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-022 Luboszyce DOCZarządzenie Nr 75 z 2012 r.doc

76. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 76 z 2012 r..doc

77. W sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy Łubniany, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77.doc  DOCZarządzenie Nr 77.doc  DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77.doc DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77.doc

78. W sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w  Urzędzie Gminy  w Łubnianach  DOCArkusz identyfikacji i oceny ryzyka.doc DOCPlan ryzyka przekraczającego dopuszczlny poziom akceptowalności na 2012 r..doc DOCZarządzenie Nr 78 z 2012 r..DOC

79. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. RTFZarządzenie Nr 79 z 2012 r.rtf

80. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji pzrekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. RTFZarządzenie Nr 80 z 2012 r.doc.rtf

81. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 81 z 2012 r..doc

82. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 82 z 2012 r..doc

83.

84. W sprawie powołania Komisji Przetargowej DOCZarządzenie Nr 84 z 2012.doc

85. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Brynica ul. Ks. Klimasa 8, 46-024 Brynica  DOCZarządzenie Nr 85 z 2012 r.doc

86. W sprawie wprowadzenia norm ekspolatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy Łubniany  DOCZarządzenie Nr 86 z 2012 r..doc

87. W sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2012 r. DOCZarządzenie Nr 87 z 2012 r..doc

88. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.DOCZarządzenie Nr 88 z 2012r.doc

89.

90. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2012 r.   DOCZarządzenie Nr 90 z 2012 r.doc    

91. W sprawie powołania Komisji dot. wizytacji lokalu "Tęczowa Kraina" Emilia Szychowska ul. 1-go Maja 27 DOCZarządzenie Nr 91 z 2012 r.doc

92.

93. W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych  z budżetu państwa, z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.DOCZarządzenie Nr 93 z 2012 r.doc

94. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 27 września 2012 roku DOCZarządzenie Nr 94 z 2012 r.doc

95.

96. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 96 z 2012 r.docx DOCZarządzenie Nr 96 z 2012 r.doc

97. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 18 października 2012 roku DOCZarządzenie Nr 97 z 2012 r.doc

98. W sprawie powołania komisji mediacyjnej do szacowania szkód łowieckich w uprawie kukurydzy na ziarno DOCZarządzenie Nr 98 z 2012 r.doc

99.  W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.RTFZarządzenie Nr 99 z 2012 r..rtf

100. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. RTFZW Nr 100 - zmiana dot.cel.31.10.2012 r.rtf

101.

102. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013  DOCZarządzenie Nr 102 z 2012 r. Wójta Gminy.doc

103. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 103 z 2012 r..doc

104. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu DOCZarządzenie Nr 104 z 2012 r..doc

105. W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej DOCZarządzenie Nr 105 z 2012 r..doc

106. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 106 z 2012 r..pdf

107. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2013 r. DOCZarządzenie Nr 107 z 2012 r..doc

108.

109. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. DOCZarządzenie Nr 109 z 2012 r..doc

110. W sprawie dnia wolnego w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 110 z 2012 r..doc

111. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.DOCZarządzenie Nr 111 z 2012 r..doc

112. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyDOCZarządzenie Nr 112 z 2012 r..doc 

113.

114.

115. W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych  z budżetu państwa ,z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rRTFZarządzenie Nr 115 z 2012 r.rtf

116. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2013 r.DOCZarządzenie Nr 116 z 2012 r...doc

117.

118.

119.

120.

121.

122. W sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektora instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Łubniany.DOCZarządzenie Nr 122 z 2012 r..doc

123. DOCZarządzenie 123 z 2012 r..doc

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Pracownicy merytoryczni Referatów Urzędu Gminy w Łubnianach
Data wytworzenia: 2012-01-18

 

 

 

Wersja XML