Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał - 2014 r.

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.01.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie. DOCProjekt uchwały - zmiana statutu Dolna Mała Panew.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r. DOCProjekt uchwały - zmiana Programu współpracy.doc

3) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach. DOCProj. Uchwłay REGULAMIN Luboszyce-1.doc

4) Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2014 rok. DOCProjekt uchwały-plan pracy Komisji Rewizyjnej.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 24.02.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" DOCuchwala_podwyzszenie_kryterium_dochodowego.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej DOCuchwala_upowaznienie_kierownika_GOPS_projekt.doc

3) Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCudzielenie dotacji BRYNICA 2014.doc

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała w sprawie zmiany Regulaminu.doc

5) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości DOCXUchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług.docx

Sesja Rady Gminy Łubniany - 31.03.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2014 - 2024 DOCXU C H W A Ł A - Projekt.docx DOCXObjaśnienia przyjętych.docx PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf DOCUzasadnienie.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014 r.DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc XLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls XLSInwestycje na 2014 r.xls DOCXU C H W A Ł A - Projekt.docx

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2015 rok środków funduszu sołeckiego DOCU C H W A Ł A na 2015 r II wersja.docDOCUzasadnienie do Uchwały na rok 2015.doc DOCU C H W A Ł A na 2015 r I wersja.doc

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 DOCProgram Opieki nad Zwierzętami na 2014 - Łubniany - po opin. prop.doc

5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora DOCZał. 2 - wzór wniosku NOWY.doc DOCzał.3b - deklaracja dla instytucji kultury.doc DOCProjekt uchwał - Gmina Łubniany - Opolska Karta.doc DOCXZał. 1 - wzór Karty NOWY.docx DOCXRegulamin OKR 5.02.2014.docx PDFzał. 2a - potwierdzenie odbioru Karty.pdf DOCzał. 3a - deklaracja dla przedsiębiorców.doc

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowejDOCXProjekt uchwały dot udzielenia pomocy rzeczowej.docx

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Łubniany - 8.05.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCXProjekt uchwały w sprawie zmiany WPF.docx DOCXObjaśnienia przyjętych.docx PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.docDOCProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.doc

XLSZałącznik Nr 2 do projektu zmiany budżetur.xls XLSZałącznik Nr 1 do projektu zmiany budżetu.xls

Sesja Rady Gminy Łubniany - 23.06.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2013 r.DOCProjekt uchwały - Zatwierdzenie sprawozdań.doc DOCUzasadnienie - zatwierdzenie sprawozdań-1.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany DOCProjekt uchwały - Udzielenie absolutorium.doc DOCUzasadnienie - udzielenie absolutorium.doc

3) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łubniany DOCXProjekt uchwały WPFr.docxDOCXObjaśnienia przyjętych.docx PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdfDOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 23.06.2014 r.doc

4) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Łubniany DOCProjekt uchwały zm. budżetu 23.06.2014 r.docXLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls XLSInwestycje na 2014 r.xls XLSDotacje z budżetu na 2014- .xls DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc

5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" DOCprojekt uchwały_zmiana_dozywianie.doc DOCXuzasadnienie - dożywianie.docx

6) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 DOCProjekt - Program Opieki nad Zwierzętami na 2014 - Łubniany - dot. post. nadzor..doc

7) Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpałtnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzmania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską PDFprojekt uchwały - Stowarzyszenie AO.pdf

8) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Statutut Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu DOCXprojekt uchwały RG o przyjęciu zm. Statutu ZGŚO.docx PDFuzasadnienie do projektu uchwały_dot. 6. zmiany Statutu ZGŚO.pdf

9) Podjęcie uchwały w sprawie: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2014 - 2017 DOCProjekt uchwały - aktualizacja Programu.doc DOCProjekt - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 22.07.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łubniany do stanu faktycznego DOCUchwała-okręgi.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 07.2014 r.doc XLSInwestycje na 2014 r.xls XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 8.09.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCU C H W A Ł A Nr.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 8.09.2014 r.docDOCObjaśnienia.doc PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

2) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 8.09.2014 r.doc DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc XLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls XLSInwestycje na 2014 r.xls XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls

3) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014. DOCProjekt uchwały - Program Opieki nad Zwierzętami na 2014..doc

4) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. RTFProjekt uchwały - Zmiana uchwały w sprawie zaciagnięcia pozyczki z BGK.rtf DOCUzasadnienie do zmiany pożyczki z BGK - kanalizcja Masów - Kolanowice - II etap.doc

5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. RTFProjekt uchwały - Zmiana uchwały w sprawie zaciagnięcia pozyczki z WFOŚiGW.rtf DOCUzasadnienie do zmiany pożyczki z WFOŚiGW - kanalizcja Masów - Kolanowice - II etap.doc

6) Podjęcie uchwały w sprawie: poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzieżyna Koźla" DOCProjekt uchwały - poparcie dla apelu Sejmiku.doc

7) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.DOCProj.Uchwały w sprawie zm.Statutu.doc DOCProjekt - załącznik statut.doc DOCUzasadnienie - statut.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 02.10.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCXU C H W A Ł A Nr.docx DOCXObjaśnienia przyjętych wielkości w WPF.docx PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 2.10.2014 r.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 2.10.2014 r.doc XLSKopia Przychody i rozchody na 2014 r.xls XLSKopia Inwestycje na 2014 r.xls XLSKopia Wydatki sołectw na 2014 r.xls DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 29.10.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 29.10.2014 r.doc DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls XLSDotacje z budżetu na 2014 r.xls

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek w podatku od nieruchomości na 2015 r. DOCuchwała - stawki podatku od nieruchmości na 2015r..doc DOCuzasadnienie do stawek na 2015r.doc

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 DOCProjekt - program współpracy na rok 2015.doc; projekt po konsultacjach DOCProjekt - program współpracy na rok 2015.doc

4) Podjęcie uchwały w  sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Turawa DOCProj. Uchwłay ZMIANA AGLOMERACJI TURAWA.doc PDFPropozycja projektu planu Aglomeracji Turawa 2014.pdf PDF2014 Aglomeracja Turawa.pdf

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCXProjekt uchwały - zmiana studium.docx PDFStudium - wprowadzenie.pdf PDFZałącznik Nr 1a do Uchwały XLII 294 14 PDFZałącznik Nr 1b do Uchwały XLII 294 14 PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały XLII 294 14 PDFUzasadnienie do projektu uchwały - zmiana studium,.pdf;

zmiana załącznika Nr 3 do projektu uchwałyDOCXZałącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - zmiana studium.docx

Sesja Rady Gminy Łubniany - 12.11.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 11.2014 r.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej DOCprojekt nadania nazwy ULICY.doc PDFZałącznik Nr 1.pdf

3) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2015 r. DOCProjekt Uchwały 2015 r. alkoholizm...doc DOCZałącznik do projektu uchwały alkoholizm.doc DOCuzasadnienie alkoholizm..doc

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. DOCProjekt Uchwały styczeń 2015 narkomania.doc DOCZałącznik do projektu uchwały narkomania.doc DOCuzasadnienie narkomania.doc

PROJEKTY UCHWAŁ - KADENCJA 2014-2018 RADY GMINY ŁUBNIANY

Sesja Rady Gminy Łubniany - 01.12.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy DOCProjekt uchwały - wybór Przewodniczącego RG.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy DOCProjekt uchwały - wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 05.12.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany DOCProjekt uchwały - ustalenie wynagrodzenia Wójta.doc

2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych DOCProjekt uchwały - powołanie komisji stałych.doc

Sesja Rady Gminy Łubniany - 17.12.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCU C H W A Ł A Nr_.doc PDFWieloletnia Prognoza Finansowa_2015.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF_2015.pdf DOCXObjaśnienia przyjętych wielkości w WPF_2015.docx 

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok DOCU c h w a ł a N r - na 2015 r.doc PDFTabela nr 1 - Dochody budżetowe na 2015 r.pdf PDFTabela nr 2 - Wydatki budżetowe na 2015 r.pdf XLSTabela nr 3 - Przychody i rozchody na 2015 r.xls PDFTabela nr 4 - zadania inwestycyjne w 2015 r.pdf PDFTabela nr 5 - Dochody na zadania zlecone .pdf PDFTabela nr 6 - Wydatki na zadania zlecone.pdf XLSTabela nr 7 - Dochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2015 r.xls XLSXTabela nr 8 - Wydatki sołectw na 2015 r.xlsx XLSXZałącznik nr 1 - Dotacje z budżetu gminy na 2015 r.xlsx XLSZałącznik nr 2 - Dochody jednostek oświaty na 2015 r.xls

3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska PDFUCHWAŁA o przystąpieniu - zmina planu Dąbrówka Łubniańska.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III 9 14

4) Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów PDFUCHWAŁA o przystąpieniu - zmina planu Masów.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III 10 14

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzania Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnej i instalacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych DOCuchwła zamiana porozumienia ISPA.doc

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 DOCuchwala_GMINA_LUBANIANY_zmiany_rozwoj_Aglomeracji_Opolskiej poprawione.doc

7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2015 DOCXUchwała doskonalenie 2015.docx DOCXUzasadnienie do uchwały dot. doskonalenia.docx

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 17.12.2014 r.doc XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCXU C H W A Ł A Nr.docx PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
DOCXObjaśnienia przyjętych.docx DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 17.12.2014 r.doc

Wersja XML